post

دانلود دوره ی کامل حفاظت کاتدی (فارسی)

در این مطلب دوره کامل حفاظت کاتدی “از تئوری تا کاربرد” گرد هم آمده است. سر فصل مطالب مطرح شده در این مجموعه ی جامع عبارتست از:

*خوردگی (بحث کامل تئوری خوردگی با تمرکز بر روی مباحث مربوط به حفاظت کاتدی)

*تئوری اصلی حفاظت کاتدی

*انواع سیستم های حفاظت کاتدی

*انواع بستر ها و اجزای مختلف آنها

*تجهیزات سیستم حفاظت کاتدی

*روش های ارزیابی سیستم حفاظت کاتدی

*بازرسی خطوط لوله

*تست پوشش

* مثال های محاسباتی و…

استفاده از این مجموعه به مهندسین و دانشجویان رشته ی خوردگی علی الخصوص علاقه مندان به مبحث حفاظت کاتدی پیشنهاد می گردد. این مجموعه را می توانید از لینک زیر دانلود فرمایید.

ممکن است در پرداخت آنلاین با خطا مواجه شوید. چنانچه امکان پرداخت آنلاین فراهم نشد می توانید با ارسال پیام به شماره 09132050479 برای خرید این مطلب اقدام نمایید.

تذکر: هرگونه انتشار این مطلب در فضای مجازی غیر مجاز بوده پیگرد قانونی دارد.

دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته خوردگی و حفاظت از مواد و همچنین کسانی که پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، کتاب، ترجمه ی مقاله یا هر مطلب قابل فروش دیگر مرتبط با موضوع خوردگی دارند می توانند جهت فروش فایل های خود از قسمت ارتباط با ما با مدیریت وبسایت تخصصی خوردگیتماس حاصل فرمایند.

اصول و مبانی حفاظت کاتدی سازه های مدفون در خاک

موضوع پایان نامه: “اصول و مبانی حفاظت کاتدی سازه های مدفون در خاک”    .     تعداد صفحات: 46 صفحه      نوع فایل: pdf

ممکن است در پرداخت آنلاین با خطا مواجه شوید. چنانچه امکان پرداخت آنلاین فراهم نشد می توانید با ارسال پیام به شماره 09132050479 برای خرید این مطلب اقدام نمایید.

دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته خوردگی و حفاظت از مواد و همچنین کسانی که پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، کتاب یا هر مطلب قابل فروش دیگر مرتبط با موضوع خوردگی دارند می توانند جهت فروش فایل های خود از قسمت ارتباط با ما با مدیریت وبسایت تخصصی خوردگیتماس حاصل فرمایند.

مبانی مهندسی و طراحی حفاظت از خطوط انتقال گاز

موضوع پایان نامه: “مبانی مهندسی و طراحی حفاظت از خطوط انتقال گاز”    .     تعداد صفحات: 41 صفحه      نوع فایل: pdf

ممکن است در پرداخت آنلاین با خطا مواجه شوید. چنانچه امکان پرداخت آنلاین فراهم نشد می توانید با ارسال پیام به شماره 09132050479 برای خرید این مطلب اقدام نمایید.

دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته خوردگی و حفاظت از مواد و همچنین کسانی که پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، کتاب یا هر مطلب قابل فروش دیگر مرتبط با موضوع خوردگی دارند می توانند جهت فروش فایل های خود از قسمت ارتباط با ما با مدیریت وبسایت تخصصی خوردگیتماس حاصل فرمایند.

تاثیر جریان های سرگردان ناشی از سیستم حمل و نقل ریلی برقی بر شبکه گاز رسانی تحت حفاظت کاتدی در تهران

بدترین خوردگی که برای فلزات کار گذاشته شده در خاک بوجود می آید . در محل هایی است که جریان های الکتریکی سرگردان وجود دارد . چون مقاومت ویژه خاک ها حتی وقتی دارای آب باشند زیاد است . بنابراین جریان های الکتریکی داخل زمین از طریق فلزات کارگذاشته شده درخاک که مقاومت کمی دارند عبور خواهد کرد . جریان سرگردان زمانی می تواند موجب خوردگی لوله گردد که از یک قسمت از لوله وارد واز قسمت دیگر آن تخلیه شود و در حقیقت مدار جریان کامل گردد . نقطه ورود جریان سرگردان کاتد و نقطه خروجی، آند پیل خوردگی خواهد گردید .

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

سازگاری نوار سرد با پوشش کول تار اعمال شده روی خطوط لوله ی گاز

در این مقاله، در مورد مقایسه ی سازگاری نوارهای سرداجرا و گرم اجرا با پوشش کول تار فرسوده ی لوله های گاز، توسط آزمونهای چسبندگی و جدایش کاتدی در دمای محیط بحث می شود که نشان می دهد مشکل ذاتی در استفاده از نوار سرد در فرآیند ترمیم و پوشش سرجوش ها وجود ندارد ولی مهم ترین نکته آماده سازی دقیق و صحیح و تسطیح کامل سطوح زیرین با استفاده از پرایمر مناسب می باشد. نتایج آزمون جدایش کاتدی نشان دهنده ی اتصال نسبتا بهتر نوار سرد بر روی فلز پایه با میانگین شعاع جدایش کاتدی 23 میلی متر و اتصال نسبتا بهتر نوار گرم بر روی نقاط هم پوشانی شده روی کول تار با شعاع جدایش کاتدی 1/5 میلی متر بود. نتایج آزمون چسبندگی نیز، همانند آزمون جدایش کاتدی بیانگر عملکرد بهتر نوار سرد بر روی فلز پایه با میانگین سرعت کنده شدن 2/33 میلی متر بر دقیقه و چسبندگی بهتر نوار گرم بر روی نقاط هم پوشانی شده روی کول تار با میانگین سرعت کنده شدن 1 میلی متر بر دقیقه بود.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

شبیه سازی سیستم حفاظت کاتدی هیبریدی سازه های فراساحلی به روش المان مرزی

ویژگیهای ساختاری سازههای دریایی و محدودیتهای اجرایی سیستمهای حفاظت کاتدی فداشونده و اعمال جریان بر روی آنها، موجب پیدایش و کاربرد روشی مرکب از هر دو سیستم، تحت عنوان روش حفاظت کاتدی هیبریدی شده است. دراین تحقیق مسألهی حفاظت کاتدی هیبریدی و شرایط مرزی حاکم برآن مطرح شده، سپس نحوهی ایجاد دستگاه معادالتی که با حل آن توزیع پتانسیل به دست میآید، ارائه میگردد. برای ایجاد و حل دستگاه معادالت مذکور از روش المان مرزی با در نظر گرفتن المانهای خطی چهارگرهی و ایزوپارامتریک روی سطوح سازه و آندها و زبان برنامهنویسی فرترن استفاده شده و برای ایجاد رابط کاربری زبان دلفی به کار رفته است. همچنین در انجام عملیات رسم مدل، المانبندی و پسپردازش از نرمافزار GID بهره گرفته شده است. همچنین الزم به ذکر است که عملکرد برنامهی حاضر با حل تعدادی مسألهی انتقال حرارت و مقایسهی نتایج حاصل با نتایج یک نرمافزار تجاری المان محدود مورد صحهگذاری قرار گرفته است. در پایان چند مسألهی نمونه و نتایج حاصل از اجرای برنامه برای آنها ارائه میگردد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی آنالیز کمی و کیفی اثر تجمعی فاکتورهای محیطی بر میزان جریان مورد نیاز حفاظت کاتدی

در این تحقیق، میزان جریان مورد نیاز جهت حفاظت کاتدی فولاد کم کربن پوشش داده شده توسط کلتار اپوکسی پلی آمید تحت اثر تجمعی فاکتورهای محیطی از قبیل دما، سرعت، شوری و pH که از جمله مهمترین فاکتورهای اثر گذار بر جریان مورد نیاز جهت حفاظت کاتدی سازه ها در محیط های دریایی می باشند مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی، درصد مشارکت هر یک از پارامترها به نحو انفرادی و تجمعی در تغییر میزان جریان حفاظتی توسط آنالیز کمی به روش آنالیز واریانس دو مرحله ای انجام گردید. عالوه بر آن، نحوه و پیش بینی مسیر تغییرات جریان مورد نیاز جهت حفاظت کاتدی توسط آنالیز کیفی سنجدیده شد. مجموع نتایج حاصل شده از بررسی اثر هر یک از پارامترها به صورت انفرادی و تجمعی، نشان دهنده تاثیر بسیار مهم و متفاوت همراهی پارامترها نسبت به اعمال انفرادی آنها، بر میزان جریان حفاظت کاتدی می باشد. نتایج بررسی گویای این واقعیت است که در میان فاکتورهای اعمال شده، دما از عمده ترین پارامترهای اثرگذار بر میزان جریان مورد نیاز جهت حفاظت کاتدی است و کلتار اپوکسی پلی آمید مقاومت مناسبی از خود در مقابل تغییرات pH نشان میدهد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

شبیه‌سازی سیستم حفاظت کاتدی هیبریدی سازه‌های فراساحلی به روش المان مرزی

ویژگی‌های ساختاری سازه‌های دریایی و محدودیتهای اجرایی سیستم‌های حفاظت کاتدی فداشونده و اعمال جریان بر روی آنها، موجب پیدایش و کاربرد روشی مرکب از هر دو سیستم، تحت عنوان روش حفاظت کاتدی هیبریدی شده است.دراین تحقیق مساله‌ی حفاظت کاتدی هیبریدی و شرایط مرزی حاکم برآن مطرح شده، سپس نحوه‌ی ایجاد دستگاه معادلاتی که با حل آن توزیع پتانسیل به دست می‌آید، ارایه می‌گردد. برای ایجاد و حل دستگاه معادلات مذکور از روش المان مرزی با در نظر گرفتن المانهای خطی چهارگرهی و ایزوپارامتریک روی سطوح سازه و آندها و زبان برنامه‌نویسی فرترن استفاده شده و برای ایجاد رابط کاربری زبان دلفی به کار رفته است. همچنین در انجام عملیات رسم مدل، المان‌بندی و پس‌پردازش از نرم‌افزار GID بهره گرفته شده است. همچنین لازم به ذکر است که عملکرد برنامه‌ی حاضر با حل تعدادی مساله‌ی انتقال حرارت و مقایسه‌ی نتایج حاصل با نتایج یک نرم‌افزار تجاری المان محدود مورد صحه‌گذاری قرار گرفته است. در پایان چند مساله‌ی نمونه و نتایج حاصل از اجرای برنامه برای آنها ارایه می‌گردد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی آنالیز کمی و کیفی اثر تجمعی فاکتورهای محیطی بر میزان جریان مورد نیاز حفاظت کاتدیک

در این تحقیق، میزان جریان مورد نیاز جهت حفاظت کاتدی فولاد کم کربن پوشش داده شده توسط کلتار اپوکسی پلی آمید تحت اثر تجمعی فاکتورهای محیطی از قبیل دما، سرعت، شوری و pH که از جمله مهمترین فاکتورهای اثر گذار بر جریان مورد نیاز جهت حفاظت کاتدی سازه ها در محیط های دریایی می باشند مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی، درصد مشارکت هر یک از پارامترها به نحو انفرادی و تجمعی در تغییر میزان جریان حفاظتی توسط آنالیز کمی به روش آنالیز واریانس دو مرحله ای انجام گردید. علاوه بر آن، نحوه و پیش بینی مسیر تغییرات جریان مورد نیاز جهت حفاظت کاتدی توسط آنالیز کیفی سنجدیده شد. مجموع نتایج حاصل شده از بررسی اثر هر یک از پارامترها به صورت انفرادی و تجمعی، نشان دهنده تاثیر بسیار مهم و متفاوت همراهی پارامترها نسبت به اعمال انفرادی آنها، بر میزان جریان حفاظت کاتدی می باشد. نتایج بررسی گویای این واقعیت است که در میان فاکتورهای اعمال شده، دما از عمده ترین پارامترهای اثرگذار بر میزان جریان مورد نیاز جهت حفاظت کاتدی است و کلتار اپوکسی پلی آمید مقاومت مناسبی از خود در مقابل تغییرات pH نشان میدهد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

طراحی سیستم های حفاظت کاتدی برای پیشگیری از خوردگی سازه های فولادی در محیط های دریایی

حفاظت کاتدی روشی مناسب برای کنترل خوردگی سازه ھای فولادی است که بطور گسترده ای در محیط های دریایی استفاده می شود. در این روش از طریق کاتد نمودن فلز در یک پیل الکتروشیمیایی سرعت خوردگی فلز مورد نظر بطور قابل ملاحظه ای کاهش میابد. اعمال جریان کاتدی ، موجب افزایش pH الکترولیت مجاور کاتد شده و چون حلالیت نمکهای معدنی در محیط های قلیایی نسبت به محیط های خنثی کمتر است، این افزایش pH منجر به تشکیل پوسته محافظی از رسوبات آهکی روی سطح سازه می شود.میزان آند لازم که بتواند دانسیته جریان کافی برای تشکیل این پوسته در مدت عمری که انتظار می رود را تأمین کند مستلزم محاسبات و انجام طراحی می باشد . در این مقاله سعی شده است برای درک و آگاھی بھتر ابتدا اصول الکتروشیمیایی خوردگی و تئوری حفاظت کاتدی و درادامھ مبانی طراحی سیستم ھای حفاظت کاتدی بر اساس استانداردھای موجود بررسی شود، مراحل طراحی بھ گونھ ای تنظیم شده است کھ تا حد امکان شامل محیط ھای دریایی متنوع گردد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا