بررسی پوشش های آلی توسط طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی

EIS می تواند داده های کمّی مربوط به کیفیت یک پوشش روی یک زیر لایه ی فلزی را تولید نماید. EIS یک آشکارساز بسیار حساس از وضعیت یک فلز پوشش داده شده است، بنابراین پاسخ EIS می تواند تغییر در پوشش را تا قبل از هر گونه آسیب قابل مشاهده، نشان دهد. EIS اندازه گیری مطلق نیست. یک طیف EIS تنها می تواند در مقایسه با طیف EIS دیگر نتایجی ارائه دهد.
بررسی پوشش های آلی توسط طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی
ترجمه ی مقاله ی :”Evaluation of Organic Coatings with Electrochemical Impedance Spectroscopy”

ممکن است در پرداخت آنلاین با خطا مواجه شوید. چنانچه امکان پرداخت آنلاین فراهم نشد می توانید با ارسال پیام به شماره 09132050479 برای خرید این مطلب اقدام نمایید.

(پرداخت و خرید ایمن و تضمین شده توسط درگاه معتبر آرین پال انجام می شود)

تذکر: هرگونه انتشار این مطلب در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد
دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته خوردگی و حفاظت از مواد و همچنین کسانی که پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، کتاب، ترجمه ی مقاله یا هر مطلب قابل فروش دیگر مرتبط با موضوع خوردگی دارند می توانند جهت فروش فایل های خود از قسمت ارتباط با ما با مدیریت وبسایت تخصصی خوردگیتماس حاصل فرمایند.

جهت ترجمه ی متون انگلیسی در اسرع وقت و با کمترین هزینه از قسمت ارتباط با ما با مدیریت وبسایت تخصصی خوردگی تماس حاصل فرمایید.

پاورپوینت دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: بررسی تأثیر مورفولوژی و ساختار نانو ذرات Fe3O4 بر خواص ضد خوردگی و فیزیکی – مکانیکی پوشش اپوکسی پلی آمید بر روی زمینه فولادی

این فایل حاوی پاورپوینت جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع: بررسی تأثیر مورفولوژی و ساختار نانو ذرات Fe3O4 بر خواص ضد خوردگی و فیزیکی – مکانیکی پوشش اپوکسی پلی آمید بر روی زمینه فولادی می باشد. برای خرید این فایل از لینک زیر اقدام نموده و یا با مدیر وبسایت تماس حاصل فرمایید.

ممکن است در پرداخت آنلاین با خطا مواجه شوید. چنانچه امکان پرداخت آنلاین فراهم نشد می توانید با ارسال پیام به شماره 09132050479 برای خرید این مطلب اقدام نمایید.
تذکر: هرگونه انتشار این مطلب در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد

توجه: دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته خوردگی و حفاظت از مواد و همچنین کسانی که پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، کتاب یا هر مطلب قابل فروش دیگر مرتبط با موضوع خوردگی دارند می توانند جهت فروش فایل های خود از قسمت ارتباط با ما با مدیریت وبسایت تخصصی خوردگیتماس حاصل فرمایند.

بهینه سازی روش ساخت و بررسی عملکرد حفاظتی پوشش نانوکامپوزیت اپوکسی در محیطهای خورنده

در این تحقیق، خواص حفاظت از خوردگی نانوکامپوزیتی که به وسیله دیسپرسیون بهینه ذرات نانوکلی در ماتریس اپوکسی ـ پلیآمید تهیه شده، مورد مطالعه قرار گرفت. چندین پارامتر مهم در روش تهیه و فرموالسیون، شامل روش اختالط، زمان اختالط و دما با روش آنالیزی تفرق اشعه ایکس)XRD(، طیف سنجی FTIR و میکروسکوپ الکترونی عبوری )TEM( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان میدهد، دیسپرسیون مناسب تهیه شده در دمای 60-50 °C با استفاده از روش اختالط التراسونیک در مدت 60 دقیقه بدست میآید. در نهایت مقاومت خوردگی نانوکامپوزیت با استفاده از نتایج آزمایشات الکتروشیمیائی امپدانس، آزمون های محیط خورنده مه نمکی و رطوبت اشباع 100% ارزیابی شد. نتایج آزمایشات خوردگی رابطه بین بهینهسازی فرموالسیون و روش دیسپرسیون مناسب بر خواص حفاظت از خوردگی فیلم نانوکامپوزیت رادر مدت 270 روز نشان میدهد

 دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی اثر نسبت ترکیب سیلانی به نانوذرات اکسیدآهن بر میزان اصلاح سطحی نانوذرات و خواص ضد خوردگی آنها

در این پژوهش سطح نانوذرات اکسیدآهن توسط عامل سیالنی )3- آمینو پروپیل تری متوکسی سیالن( در نسبت های مختلف عامل سیالنی به پیگمنت اصالح گردید. طیفسنجی مادون قرمز )FTIR(، به منظور بررسی چگونگی اصالح سطحی نانوذرات مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه نانوکامپوزیتهای پلییورتانی در درصد وزنی 2% از نانوذرات اکسیدآهن اصالح نشده و اصالح شده تهیه گردیدند. خواص ضدخوردگی پوششهای حاوی نانوذرات و بدون نانوذرات توسط استفاده از آزمون مه نمکی و اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی )EIS( بررسی شد. همچنین چسبندگی نمونهها توسط آزمون Pull off مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون FTIR نشان داد که اصالح سطح نانوذرات به طور موفقیتآمیزی صورت گرفته است و با افزایش نسبت عامل سیالنی به نانوذرات میزان اصالح سطحی کاهش می یابد. با افزایش اصالح سطحی نانوذرات بهبود خواص ضدخوردگی در مقایسه با پوششهای حاوی نانوذرات اصالح نشده و بدون نانوذره مشاهده شد

 دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

مقایسه مقاومت به خوردگی پوششهای نانوکامپوزیتی Ni-W-PCTFE با پوششهای Ni-W

درکار حاضر پوششهای نانوکامپوزیتی Ni-W-PCTFE به روش ترسیب الکتروشیمیایی از یک حمام تارتاراتی در حضور غلظتهای مختلفی از پلیکلروتری فلوئورواتیلن بر روی صفحات مس ترسیب داده شدند. اثر غلظت PCTFE بر روی مقاومت به خوردگی بررسی شد. مورفولوژی سطح و ترکیب پوششهای نانوکامپوزیتی با استفاده میکروسکوپ الکترونی روبشیو پراش انرژی اشعه ایکس  مطالعه شد. مقاومت به خوردگی پوششهای حاصل با استفاده از تکنیکهای پتانسیل مدار باز ، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و پالریزاسیون تافل در محلول 3.5%wt NaCl بررسی شد. نتایج این مطالعات نشان دهنده جابجایی قابل مالحظه پتانسیل خوردگی در جهت پتانسیلهای نجیبتر، کاهش در دانسیته جریان خوردگی و افزایش در مقاومت انتقال بار با مشارکت PCTFE در زمینه Ni-W است. 19686 Ω cm2 برای پوشش نانوکامپوزیتی حاصل از 5 × 10-8 A cm-2 و بیشترین مقاومت انتقال بار  بطوریکه کمترین جریان خوردگی  حمام حاوی 4 g/L PCTFE بدست آمد.

  دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

اثر تغییرات دما و پتانسیل اعمالی بر عملکرد پوشش اپوکسی حاوی پیگمنت ضدخوردگی نسل دوم برپایه فسفات

افزودن پیگمنتهای ضدخوردگی به فرمولاسیون پوششها یکی از روشهای موثر بر مقاومت آنها در برابر جدایش کاتدی به حساب میآید. در این راستا، بهکارگیری نسلهای جدید پیگمنتهای ضدخوردگی برپایه فسفات بهعنوان راهکاری قابل اعتنا برای کاهش اختالف موجود بین سطح بازدارندگی ترکیبات سمی بر پایه کرومات و جایگزین سنتیشان )پیگمنت فسفات روی( بهشمار میرود. در این پژوهش، عالوهبر مطالعه نقش فسفات روی آلومینیوم بهعنوان پیگمنت ضدخوردگی نسل دوم برپایه فسفات در عملکرد حفاظتی پوشش اپوکسی- پلی آمید با استفاده از تکنیک نویز الکتروشیمیایی، تاثیر اصالح ساختار پیگمنت فسفات روی بر مقاومت پوشش در برابر جدایش کاتدی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در حضور پیگمنت اصالح شده، استحکام چسبندگی بیشتر و نرخ جدایش کاتدی کمتر پوشش، به کنترل pH بهصورت موضعی در ناحیه جدایش و رسوب الیهای محافظ برروی سطح ارتباط داده شد که این مساله توسط پارامترهای مستخرج از تکنیک طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی به اثبات رسید. اگرچه افزایش دما و پتانسیل کاتدی اعمالی به رشد بیشتر مناطق جدایش انجامید، اما پیگمنت فسفات روی آلومینیوم همچنان نقش موثرتری را در مقاوم نمودن پرایمر اپوکسی در برابر این پدیده مخرب ایفا نمود.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

ساخت پوششهای میکرو/نانو هوشمند خودترمیم شونده برپایه کپسولهای اوره فرمالدهید حاوی روغن تانگ

در مطالعه حاضر، دستهای از پوششهای هوشمند بر پایه میکرو/ نانو کپسولها، با هدف کاهش خوردگی در خطوط انتقال نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفته است. پوسته کپسولها از جنس اوره فرمالدهید و هسته آنها از جنس روغن تانگ بوده که به عنوان عامل ترمیم کننده عمل مینماید. در این تحقیق پارامترهای مؤثر بر عملکرد پوشش از قبیل نرخ همزدن در فرآیند کپسولسازی، اندازه کپسول و درصد استفاده از کپسول در ساختار پوشش بررسی و بهینهسازی شده است. بهعالوه سایر خواص پوشش از قبیل توانایی محافظت در برابر خوردگی و چسبندگی پوشش به زیر الیه به ترتیب توسط اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی و آزمون چسبندگی )Pull off( مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج میدهد که با ریزتر شدن کپسولها و به عبارتی استفاده از دورهای باالتر همزدن، مقاومت در برابر خوردگی و همچنین چسبندگی پوشش به زیر الیه بهبود مییابد. به عالوه استفاده از کپسول در ساختار، قابلیت محافظتکنندگی را به میزان قابل مالحظهای افزایش میدهد که از نتایج آزمونهای الکتروشیمیایی و جذب آب می توان به آن پی برد. بهترین درصد استفاده از کپسول برابر با 15% وزنی است که منجر به افزایش مقاومت پوشش در برابر خوردگی میشود.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بهینه سازی روش ساخت و بررسی عملکرد حفاظتی پوشش نانوکامپوزیت اپوکسی در محیط‌های خورنده

در این تحقیق، خواص حفاظت از خوردگی نانوکامپوزیتی که به وسیله دیسپرسیون بهینه ذرات نانوکلی در ماتریس اپوکسیـ پلی‌آمید تهیه شده، مورد مطالعه قرار گرفت. چندین پارامتر مهم در روش تهیه و فرمولاسیون، شامل روش اختلاط، زمان اختلاط و دما با روش‌ آنالیزی تفرق اشعه ایکس(XRD)، طیف سنجی FTIR و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می‌دهد، دیسپرسیون مناسب تهیه شده در دمای °C 50-60 با استفاده از روش اختلاط التراسونیک در مدت 60 دقیقه بدست می‌آید. در نهایت مقاومت خوردگی نانوکامپوزیت با استفاده از نتایج آزمایشات الکتروشیمیایی امپدانس، آزمون های محیط خورنده مه نمکی و رطوبت اشباع 100% ارزیابی شد. نتایج آزمایشات خوردگی رابطه بین بهینه‌سازی فرمولاسیون و روش دیسپرسیون مناسب بر خواص حفاظت از خوردگی فیلم نانوکامپوزیت رادر مدت 270 روز نشان می‌دهد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی تأثیر مورفولوژی و ساختار نانو ذرات Fe3O4 بر خواص ضد خوردگی و فیزیکی – مکانیکی پوشش اپوکسی پلی آمید بر روی زمینه فولادی


دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته خوردگی و حفاظت از مواد و همچنین کسانی که پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، کتاب یا هر مطلب قابل فروش دیگر مرتبط با موضوع خوردگی دارند می توانند جهت فروش فایل های خود از قسمت ارتباط با ما با مدیریت وبسایت تخصصی خوردگی تماس حاصل فرمایند.

موضوع پایان نامه: “بررسی تأثیر مورفولوژی و ساختار نانو ذرات Fe3O4 بر خواص ضد خوردگی و فیزیکی مکانیکی پوشش اپوکسی پلی آمید بر روی زمینه فولادی”    (صفحات ابتدایی پایان نامه را ببینید).     تعداد صفحات: 100 صفحه      نوع فایل: DOC         قیمت: 12000 تومان 

(پرداخت و خرید ایمن و تضمین شده توسط درگاه معتبر پارس پال انجام می شود)پوشش های خودترمیم شونده و بررسی عملکرد آنها در کنترل خوردگی

پوششهای پلیمری جهت حفاظت از سطح فلز در برابر مواد خورنده برروی فلزات اعمال می شوند اما با ایجاد یک ترک و یا نقص در پوشش منطقه ترک تبدیل به آند موضعی شده و فلز به سرعت خورده شده و خوردگی حفره ای رخ می دهد. پوششهای خود ترمیم شونده به عنوان نسل جدیدی از پوششهای هوشمند به حل مشکل پرداخته و با مخلوط نمودن کپسولهایی در ابعاد نانو و میکرو در ماتریس رنگ و اعمال آنها برروی سطح فلز، به محض ایجاد ترک برروی پوشش، کپسوها نیز شکسته شده و ماده خودترمیم شونده کاملا پلیمرایز شده و سطح ترک را می پوشاند و یا به عبارتی مانع از ارتباط سطح فلز با محیط خورنده می گردد. به همین علت به این پوششها پوششهای خود ترمیم شونده ی ضد خوردگی نیز می گویند. در این جا مشخصات کپسول با تست SEM,TGA و آنالیزور اندازه ذرات تعیین گشته است. فرایند ترمیم شوندگی ترک نیز با تست EIS, salt spray و میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار می گیرد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا