تاثیر پودرسنگ آهک وبراده آهن بر خواص مکانیکی و خوردگی بتن

در این تحقیق آزمایشگاهی، بررسی اثر پودرسنگ و براده آهن بر خواص بتن انجام شده است. بتن همراه 5 درصد پودرسنگ آهک و 2 درصد براده آهن ، بتن همراه 4 درصد پودرسنگ آهک و3 درصد براده آهن با بتن بدون مواد جایگزین با هم مقایسه شده اند که پودر سنگ آهک و براده آهن نقش پرکننده و جایگزین ماسه در بتن شده است و باعث کاهش خوردگی آرماتور در بتن و افزایش خواص مکانیکی بتن می شوند. در سنین مختلف آزمایش های مقاومت فشاری، میزان نفوذ آب و کلرید، پتانسیل آرماتور، تغییر وزن و تصویر میکروسکوپ نوری آرماتور در بتن انجام شده است. نتایج نشان داد که در بتن شامل 4 درصد پودرسنگ آهک و3 درصد براده آهن نسبت به دو حالت دیگر بتن میزان نفوذ آب و کلرید، پتانسیل آرماتور، درصد کاهش وزن آرماتور کاهش و مقاومت فشاری افزایش داشته است.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررس خوردگی بتن در سواحل دریا

تعداد وسیعی از باراندازها، حوضچه های تعمیراتی، تیرها و پایه های پل، موج شکن ها و تونل های زیردریایی از بتن مسلح ساخته شده اند. بتن به عنوان مصالح ساخت مناسب برای سازه هایی که در معرض محیط دریایی قرار دارند، مورد پذیرش کلی قرار گرفته است و در صورتیکه طبق اصول صحیح ساخته و نگهداری شود، می تواند بر مشکالت فائق آید. ولی در صورت انتخاب مصالح نامناسب، کیفیت ضعیف اجرا و عدم نگهداری کافی، دچار فساد و خرابی خواهد شد. مکانیزم های اصلی تخریب سازه های بتنی در محیط دریایی خوردگی میلگردهای کار گذاشته شده در بتن، تجزیه و تخریب بتن، سیکل های یخ زدن و آب شدن و تشکیل ترکیب اترینگایت و واکنش قلیایی – سیلیسی را شامل می شود.لذا در این مقاله سعی شده است ضمن شناسایی عناصر خورنده بتن و ذکر جزئیاتی در مورد این عناصر،راهکارهایی را جهت مدیریت و اجرا صحیح این سازه ها مطرح کند تاضمن کاهش اثرات مخرب این عناصر، گامی در جهت بهینه و اقتصادی نمودن شرایط ساخت و ساز در این منطقه برداریم.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا