استاندارد تعیین مواد و محل بکارگیری فلزات فداشونده در سازه هایی دریایی

هدف مقاله ارائه شده در وهله اول شناسایی دقیق سازه های دریایی از حیث اهمیت نوع فلز بکار گرفته شده در آنها می باشد. پس از این شناسایی تعیین بهتین فلزی است که نسبت به سازه مد نظر الکترون دهی بهتری را داشته باشد. سپس با توجه به ابعاد سازه و آبخوری که دارا می باشد به محاسبه وزن آند می پردازیم و وزن آند مد نظر و همچنین بهترین مکانهای نصب آن را تعیین می نماییم. البته آنچه در این مقاله ارائه شده است بیان بسیار مختصر گذرایی از این شناسایی می باشد که مباحث و محاسبات آن در این مقوله نمی گنجد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

برگرفته شده از وبسایت تخصصی خوردگی corr-protection.blog.ir

مروری بر نانوپوشش های ضد خوردگی

خوردگی یک پدیده طبیعی است,هنگامی که فلزی در معرض رطوبت و هوا قرار می گیرد رخ می دهد.برای جلوگیری از وقوع این پدیده که خسارات فراوانی را ببار می آورد راههای متعددی از جمله بهره گیری از حفاظت کاتدی وآندی,استفاده از انواع پوشش های فلزی و غیر فلزی همانند گالوانیزه کردن,پوشش های آلی و معدنی وجود دارد.در این میان پوشس های فلزی بدلیل داشتن محدودیت هایی همچون هزینه,وجود خلل وفرج فراوان درسطحشان)بدلیل بکارگیری روش های تجاری(وبروز پدیده گالوانیکی استفاده از آن جهت جلوگیری از وقوع این پدیده مقرون به صرفه نیست.برای برای بهینه کردن پوشش های مقاوم به خوردگی,امروزه از نانوفناوری در این پوشش ها خصوصا پوشش های آلی)رزین اپوکسی(به منظور افزایش خواص مقاومتی آن بهره می گیرند. به این صورت که می توان با اصالح اینگونه پوشش ها با نانوذراتی مانند زیرکونیا یا اکسید آهن می توان قابلیت ضد خوردگی آن را به مراتب بهینه کرد که وEIS 2 LSVو1 ECN برای تست آن نیز از تست های الکتروشیمیایی همچون 3 وتست واقعی سالت اسپری استفاده شده است.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

برگرفته شده از وبسایت تخصصی خوردگی corr-protection.blog.ir

ارزیابی رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی گالوانیزه شده با و بدون پوشش اورگانیک

پوشش های فلزی به صورت گسترده ای جهت افزایش مقاومت به خوردگی فولاد کربنی استفاده می شوند. ا زجمله متداول ترین این پوشش ها که در صنعت بر روی سازه های فولادی اعمال می شود پوشش های فداشونده مانند روی و آلیاژ های آن است. این پوشش ها گاهی همراه با یک پوشش اورگانیک نهایی استفاده می شوند. لذا می تواند با تشکیل یک سد فیزیکی غیر قابل نفوذ که مانع از تماس رطوبت و هوا با سطح فولاد می شود و همچنین با حفاظت کاتدی از سازه های فولادی محافظت کند. این حفاظت تا مصرف کامل روی یا آلیاژ آن ادامه خواهد داشت. از لحاظ اقتصادی استفاده از این پوشش ها از راه های موثر و اقتصادی برای محافظت تجهیزات فولادی در برابر خوردگی در محیط های خورنده مرطوب و آبی است. این دوام و پایداری پوشش اهمیت کاربرد آنها همچنین لزوم مطالعات گسترده تر بر روی این پوشش ها را نمایان می سازد. در این مقاله سعی شده است تا خوردگی فولاد ساده کربنی با پوشش روی (گالوانیزه) با و بدون پوشش اورگانیکی در محیط های آبی حاوی کلرید سدیم با استفاده از آزمون های طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون بررسی و با یکدیگر و نیز با رفتار فولاد بدون پوشش به عنوان یک مرجع مقایسه شود.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

برگرفته شده از وبسایت تخصصی خوردگی corr-protection.blog.ir

مدلسازی و حل عددی پدیده خوردگی گالوانیکی سازه های دریایی

یکی از پیش نیازهای سیستم مونیتورینگ حفاظت کاتدی سازه های دریایی، دستیابی به حل عددی پدیده خوردگی گالوانیکی این سازه ها می باشد. پدیده فیزیکی خوردگی گالوانیکی را می توان با یک مسئله مقدار مرزی در میدان الکترولیت آب دریا توصیف نمود. چنانچه مشخصه توزیع پتانسیل نسبی هر نقطه نسبت به پتانسیل مرجع میدان و مشخصه شار جریان پلاریزه سطحی به عنوان شرط مرزی طبیعی فرض گردد، این مسئله مقدار مرزی با یک معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره ای لاپلاس فرموله می شود. در این مقاله ابتدا ضمن توصیف پدیده خوردگی گالوانیکی یک سازه غوطه ور در آب دریا و معرفی مشخصه های این پدیده، معادله دیفرانسیل سیستم استخراج و شرایط مرزی هندسی و طبیعی آن تعیین می گردد. آنگاه بر اساس روش مانده های وزن دارد فرمولبندی اجزای محدود سیستم توسعه داده می شود. سپس بنامه کامپیوتری تهیه شده که بر اساس این فرمولبندی به حل سیستم خوردگی گالوانیکی می پردازد، معرفی و حل عددی یک سیستم ساده خوردگی که به کمک برنامه کامپیوتری مذکور بدست آمده ، ارائه می گردد. در نهایت ضمن مقایسه این نتایج با نتایج حل دقیق و همچنین اندازه گیری های تجربی، میزان توافق هر یک از نتایج با یکدیگر مشخص می گردد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

برگرفته شده از وبسایت تخصصی خوردگی corr-protection.blog.ir

کاربرد روش حفاظت کاتدیک (Cathodic Protection) در پیشگیری از خوردگی خطوط انتقال نفت و گاز

بطور کلی برای افزایش ضرایب ایمنی در صنایع از روشهای متعددی استفاده می شود که در این میان خوردگی با ایمنی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد، زیرا یکی از مشکلات همه صنایع مسئله خوردگی در سیستمهای آنهاست. بخصوص در صنایع خطوط انتقال نفت و گاز، مسئله خوردگی اهمیت ویژه ای پیدا می کند که جهت کنترل آن از روش حفاظت کاتدیک استفاده می شود. این روش که از قوانین الکتروشیمیایی پیروی می کند به 2 صورت انجام میگیرد: 1- استفاده از آند فداشونده و ایجاد یک پیل گالواینک مناسب، 2- استفاده از یک مولد برق DC یا استفاده از یک ترانسفورمر رکتی فایر که دارای دو قطب مثبت و منفی می باشد بطوریکه قطب مثبت به حفره آندی و قطب منفی به سازه مورد حفاظت متصل می شود. حفره های آندی معمولا در محلی احداث می شوند که اولا خاکی باشد و ثانیا pH آن پایین نباشد و معمولا برای پولاریزاسیون بهتر و یکنواخت تر فاصله آندها را بیشتر در نظر میگیرند تا از نظر توزیع پتانسیل تداوم بیشتری داشته و حفاظت بهتر انجام گیرد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

برگرفته شده از وبسایت تخصصی خوردگی corr-protection.blog.ir

مشخصه یابی و خواص خوردگی پوشش الکتروفورتیک کامپوزیتی نانوساختار HA-BG

در تحقیق حاضر، پوشش نانو هیدروکسی‌آپاتیت HA، به عنوان ماده‌ای با ساختار مشابه جزء معدنی بافت سخت بدن انسان و دارای زیست سازگاری بسیار مناسب پس از اعمال با روش سل – ژل بر روی زیر لایه ای از آلیاژ Ti-13Nb-13Zr، مورد مطالعه قرار گرفته است. پوشش نانو‌ HA به روش سل – ژل، از واکنش دو محلول کلسیم ‌نیترات چهار آبه و تری اتیل فسفیت در شرایط بهینه با موفولوژی کروی شکل بر روی آلیاژ Ti-13Nb-13Zr پوشش داده شد. از عامل فعال کننده سطحی غیریونی پلی‌اتیلن‌گلیکول PEG برای کنترل تغییرات مورفولوژی استفاده گردید. جهت افزایش بلورینگی، نمونه های پوشش داده شده در دمای ◦C400 به مدت یک ساعت در اتمسفر Ar تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. پراش پرتو ایکس XRD و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز FTIR جهت بررسی فازهای ایجاد شده، میکروسکوپ نیروی اتمی AFM جهت بررسی توپوگرافی پوشش و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM جهت بررسی مورفولوژی پوشش اعمالی مورد استفاده قرار گرفت.نتایج نشان داد که پوشش نانو HA با دانه های کروی شکل بر روی زیر لایه Ti-13Nb-13Zr با ضخامت یکنواخت µm50 با اندازه کریستالیت های nm48 اعمال شده اند.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

برگرفته شده از وبسایت تخصصی خوردگی corr-protection.blog.ir

مقدمه ای بر فولادهای زنگ نزن داپلکس

فولادهای زنگ نزن داپلکس گروهی از فوالدهای زنگ نزن هستند که علاوه بر مقاومت خوب در برابر خوردگی، دارای استحکام مناسب و روش های پر انرژی هستند. خواص فیزیکی این فوالدها مابین فوالدهای زنگ نزن آستنیتی و فریتی قرار می گیرد، اما در مجموع خواص آنها به فوالدهای زنگ نزن فریتی و فوالدهای کربنی شباهت بیشتری دارد. مقاومت به حفره دار شدن و خوردگی شیاری این فوالدها تابعی از مقدار کروم، مولیبدن، تنگستن و نیتروژن و مشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی ISIA 613 بوده و حتی در برخـی داپلکس هـا بهتر از فولاد زنگ نـزن آستنیتی مقـاوم در برابـر آب دریـا عمل می کنند.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

برگرفته شده از وبسایت تخصصی خوردگی corr-protection.blog.ir

خوردگی در صنعت

درسالهای اخیر از بین رفتن ساختمانها، پلها، سازه های فلزی و غیر فلزی و آثار باستانی و … در اثر خوردگی همراه با افزایش خطرات ناشی از نشت مواد، انفجار مخازن یا راکتورهای مواد شیمیایی و آلودگیهای محیطی و خطرات بهداشتی برای محیط و افراد، مشکلات جدی و متعددی برای نسل بشر بوجود آورده است. تحلیل داده‌های حاصل از ضایعات هیدروکربن‌ها نشان می‌دهد که خوردگی به لحاظ آماری دومین عامل ایجاد این ضایعات می‌باشد. تمام مواد با نسبتهای مختلف خورده می شوند.

Read More

بررسی مقاومت به خوردگی پوشش های هیدروکسی آپاتیت ایجاد شده به روش الکتروفورتیک

پودر هیدروکسی آپاتیت (HA) با استفاده از روش متانزیس سنتز شد. سوسپانسیون حاوی نانو ذرات10g/L) HA با مقادیر مختلف پلی اتیلن گلیکون (PEH) (0، 1، 2، 4 و 6 g/L به عنوان توزیع کننده تهیه شد. اثر PEG بر پایداری کلوئیدی سوسپانسیون ها با استفاده از آزمون های پتانسیل زتا، ویسکوزیته و طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) بررسی شد. نتایج TFIR نشان داد که PEG بر سطح نانوذرات HA جذب می شود. با توجه به نتایج بدست آمده، مکانیزم عملکرد PEG به عنوان توزیع کننده، شامل پروتونه شدن و سپس جذب بر سطح نانو ذرات HA است که این امر منجر به افزایش بار سطحی ذرات و ایجاد پایداری کلوئیدی از طریق مکانیسم الکترواستریک می شود. رسوب نشانی الکتروفورتیک (EPD) از سوسپانسیون های حاوی نانوذرات HA و غلظتهای مختلف PEG بر روی زیر لایه ی فولادزنگ نزن 316L در ولتاژهای 60 و 200V و در زمان های مختلف (15، 30، 60، 120، 240 و 360 ثانیه) اجرا شد. EPD از سوسپانسیون حاوی PEG 2g/L سریعترین سنتیک را نشان داد که به علت بیشینه بودن پتانسیل زتا (32mv) نانوذرات HA در آن و در نتیجه بیشترین مقدار موبیلیته ی الکتروفورتیک برای آنها در این سوسپانسیون می باشد. تصاویر SEM نشان دادند که رسوب تشکیل شده از سوسپانسیون حاوی PEG 2g/L دارای ریزساختار ریزتر با کمترین میزان اگلومره شدن می باشد. تصاویر میکروسکوپ نوری نیز نشان داد که PEG به عنوان یک بایندر موثر برای جلوگیری از ترک برداشتن رسوب حین خشک کردن عمل می کند. اثر اعمال پوشش HA از سوسپانسیون های مختلف بر روی مقاومت به خوردگی زیرلایه فولاد زنگ نزن در محیط رینگر و دمای 37/5 ºC با استفاده از روش پلاریزاسیون مطالعه شد، مشاهده شد که پوشش رسوب داده شده از سوسپانسیون حاوی PEG 2g/L دارای بالاترین مقاومت به خوردگی در محلول رینگر می باشد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

برگرفته شده از وبسایت تخصصی خوردگی corr-protection.blog.ir