خوردگی اتصالات آلیاژهای آلومینیوم 5050 و 6082 به فولاد زنگ نزن 304 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

در این مقاله ورق هایی از جنس آلیاژهای آلومینیوم 5050 و 6082 با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به فولاد زنگ نزن 304 متصل شد. از سه منطقه ناحیه مرکزی خط جوش، ناحیه متاثر از جوش و فلز پایه در هر دو طرف خط جوش نمونه برداری شد و رفتار خوردگی این مناطق در محلول 5/3 % NaClو با روش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین دانسیته جریان خوردگی مربوط به ناحیه مرکزی خط جوش در محل اتصال دو صفحه می باشد. در ورق های آلومینیوم، ناحیه متاثر از جوش مقاوت به خوردگی کمتری نسبت به فلز پایه نشان داد با این حال مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن 304 در همه نواحی حفظ شد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی استعداد به خوردگی مرز دانه ای مقطع جوشکاری شده آلیاژ آلومینیوم 6061

در این تحقیق، اثر مستعد پذیری میکرو ساختار مقطع جوشکاری شده آلیاژ 6061 با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به خوردگی مرز دانه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون غوطه وری مطابق با استاندارد ASTM G110 بر روی آلیاژ پایه و مناطق مختلف جوش (نواحی دکمه جوش و متاثر از حرارت) انجام پذیرفت و سطوح خورده شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FE-SEM) آنالیز شدند. بعد از اجرای آزمون در دو زمان غوطه وری متغییر 24 و 48 ساعت ، نتایج حاصل از آنالیز میکرو ساختاری نشان داد که در نمونه های جوشکاری شده، مناطق مختلف جوش مستعد به خوردگی مرزدانه ای بودند و همچنین تمایل به حفره دار شدن نیز از خود نشان دادند. میزان حساسیت به حملات خوردگی با افزایش زمان غوطه وری، افزایش یافت. منطقه دکمه جوش نسبت به منطقه متاثر از حرارت در دو زمان غوطه وری 24 و 48 ساعت ، مقاومت به خوردگی مرز دانه ای از خود نشان داد. آلیاژ پایه رفتار خوردگی متفاوتی را در هر دو زمان نیز از خود نشان داد. محصولات خوردگی در ناحیه دکمه جوش به شکل خاصی (شبیه به مجرای دودکش[1]) در نمونه های جوشکاری شده بعد از گذشت 48 ساعت از زمان غوطه وری مشاهده گردید.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا