جهت برگزاری کلاس های آموزشی توسط اساتید مجرب دانشگاه صنعتی اصفهان و دیگر دانشگاه های کشور، با ما تماس بگیرید

موضوعات:

جدایش کاتدی

بازرسی خوردگی

حفاظت کاتدی

تحلیل آزمون های خوردگی