ساخت پوششهای میکرو/نانو هوشمند خودترمیم شونده برپایه کپسولهای اوره فرمالدهید حاوی روغن تانگ

در مطالعه حاضر، دستهای از پوششهای هوشمند بر پایه میکرو/ نانو کپسولها، با هدف کاهش خوردگی در خطوط انتقال نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفته است. پوسته کپسولها از جنس اوره فرمالدهید و هسته آنها از جنس روغن تانگ بوده که به عنوان عامل ترمیم کننده عمل مینماید. در این تحقیق پارامترهای مؤثر بر عملکرد پوشش از قبیل نرخ همزدن در فرآیند کپسولسازی، اندازه کپسول و درصد استفاده از کپسول در ساختار پوشش بررسی و بهینهسازی شده است. بهعالوه سایر خواص پوشش از قبیل توانایی محافظت در برابر خوردگی و چسبندگی پوشش به زیر الیه به ترتیب توسط اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی و آزمون چسبندگی )Pull off( مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج میدهد که با ریزتر شدن کپسولها و به عبارتی استفاده از دورهای باالتر همزدن، مقاومت در برابر خوردگی و همچنین چسبندگی پوشش به زیر الیه بهبود مییابد. به عالوه استفاده از کپسول در ساختار، قابلیت محافظتکنندگی را به میزان قابل مالحظهای افزایش میدهد که از نتایج آزمونهای الکتروشیمیایی و جذب آب می توان به آن پی برد. بهترین درصد استفاده از کپسول برابر با 15% وزنی است که منجر به افزایش مقاومت پوشش در برابر خوردگی میشود.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا