خوردگی در زیر پوششهای آلی (ترجمه کتاب مک کافرتی)

رنگ و پوششهای آلی در زندگی روزمره ما جهت حفاظت سطوح فلزی به کار می روند،مثلا از رنگ در صنایع اتومبیل ،ریل، واگن،کشتی،پل،لوله های انتقال،کارخانجات صنعتی و سطوح خارجی تانکهای ذخیره استفاده میشود.این رنگها عمدتا شامل یک سری مواد افزودنی جهت بهبود کیفیت،ایجاد رنگهای متنوع و زیبایی محصول نهایی هستند. از جمله کاربردهای پوششهای آلی نیز میتوان به استفاده از آنها در صنایع الکترونیک و صفحه مدار جهت حفاظت آنها در برابر رطوبت،دی اکسید سولفور،دی اکسید کربن و آلودگی یونی از طریق اتمسفر اشاره نمود.
Read More

بررسی پوشش های آلی توسط طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی

EIS می تواند داده های کمّی مربوط به کیفیت یک پوشش روی یک زیر لایه ی فلزی را تولید نماید. EIS یک آشکارساز بسیار حساس از وضعیت یک فلز پوشش داده شده است، بنابراین پاسخ EIS می تواند تغییر در پوشش را تا قبل از هر گونه آسیب قابل مشاهده، نشان دهد. EIS اندازه گیری مطلق نیست. یک طیف EIS تنها می تواند در مقایسه با طیف EIS دیگر نتایجی ارائه دهد.
بررسی پوشش های آلی توسط طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی
ترجمه ی مقاله ی :”Evaluation of Organic Coatings with Electrochemical Impedance Spectroscopy”

(پرداخت و خرید ایمن و تضمین شده توسط درگاه معتبر آرین پال انجام می شود)

تذکر: هرگونه انتشار این مطلب در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد
دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته خوردگی و حفاظت از مواد و همچنین کسانی که پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، کتاب، ترجمه ی مقاله یا هر مطلب قابل فروش دیگر مرتبط با موضوع خوردگی دارند می توانند جهت فروش فایل های خود از قسمت ارتباط با ما با مدیریت وبسایت تخصصی خوردگیتماس حاصل فرمایند.

جهت ترجمه ی متون انگلیسی در اسرع وقت و با کمترین هزینه از قسمت ارتباط با ما با مدیریت وبسایت تخصصی خوردگی تماس حاصل فرمایید.

پاورپوینت دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: بررسی تأثیر مورفولوژی و ساختار نانو ذرات Fe3O4 بر خواص ضد خوردگی و فیزیکی – مکانیکی پوشش اپوکسی پلی آمید بر روی زمینه فولادی

این فایل حاوی پاورپوینت جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع: بررسی تأثیر مورفولوژی و ساختار نانو ذرات Fe3O4 بر خواص ضد خوردگی و فیزیکی – مکانیکی پوشش اپوکسی پلی آمید بر روی زمینه فولادی می باشد. برای خرید این فایل از لینک زیر اقدام نموده و یا با مدیر وبسایت تماس حاصل فرمایید.
تذکر: هرگونه انتشار این مطلب در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد

توجه: دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته خوردگی و حفاظت از مواد و همچنین کسانی که پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، کتاب یا هر مطلب قابل فروش دیگر مرتبط با موضوع خوردگی دارند می توانند جهت فروش فایل های خود از قسمت ارتباط با ما با مدیریت وبسایت تخصصی خوردگیتماس حاصل فرمایند.

بهینه سازی روش ساخت و بررسی عملکرد حفاظتی پوشش نانوکامپوزیت اپوکسی در محیطهای خورنده

در این تحقیق، خواص حفاظت از خوردگی نانوکامپوزیتی که به وسیله دیسپرسیون بهینه ذرات نانوکلی در ماتریس اپوکسی ـ پلیآمید تهیه شده، مورد مطالعه قرار گرفت. چندین پارامتر مهم در روش تهیه و فرموالسیون، شامل روش اختالط، زمان اختالط و دما با روش آنالیزی تفرق اشعه ایکس)XRD(، طیف سنجی FTIR و میکروسکوپ الکترونی عبوری )TEM( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان میدهد، دیسپرسیون مناسب تهیه شده در دمای 60-50 °C با استفاده از روش اختالط التراسونیک در مدت 60 دقیقه بدست میآید. در نهایت مقاومت خوردگی نانوکامپوزیت با استفاده از نتایج آزمایشات الکتروشیمیائی امپدانس، آزمون های محیط خورنده مه نمکی و رطوبت اشباع 100% ارزیابی شد. نتایج آزمایشات خوردگی رابطه بین بهینهسازی فرموالسیون و روش دیسپرسیون مناسب بر خواص حفاظت از خوردگی فیلم نانوکامپوزیت رادر مدت 270 روز نشان میدهد

 دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی اثر نسبت ترکیب سیلانی به نانوذرات اکسیدآهن بر میزان اصلاح سطحی نانوذرات و خواص ضد خوردگی آنها

در این پژوهش سطح نانوذرات اکسیدآهن توسط عامل سیالنی )3- آمینو پروپیل تری متوکسی سیالن( در نسبت های مختلف عامل سیالنی به پیگمنت اصالح گردید. طیفسنجی مادون قرمز )FTIR(، به منظور بررسی چگونگی اصالح سطحی نانوذرات مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه نانوکامپوزیتهای پلییورتانی در درصد وزنی 2% از نانوذرات اکسیدآهن اصالح نشده و اصالح شده تهیه گردیدند. خواص ضدخوردگی پوششهای حاوی نانوذرات و بدون نانوذرات توسط استفاده از آزمون مه نمکی و اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی )EIS( بررسی شد. همچنین چسبندگی نمونهها توسط آزمون Pull off مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون FTIR نشان داد که اصالح سطح نانوذرات به طور موفقیتآمیزی صورت گرفته است و با افزایش نسبت عامل سیالنی به نانوذرات میزان اصالح سطحی کاهش می یابد. با افزایش اصالح سطحی نانوذرات بهبود خواص ضدخوردگی در مقایسه با پوششهای حاوی نانوذرات اصالح نشده و بدون نانوذره مشاهده شد

 دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

اثر تغییرات دما و پتانسیل اعمالی بر عملکرد پوشش اپوکسی حاوی پیگمنت ضدخوردگی نسل دوم برپایه فسفات

افزودن پیگمنتهای ضدخوردگی به فرمولاسیون پوششها یکی از روشهای موثر بر مقاومت آنها در برابر جدایش کاتدی به حساب میآید. در این راستا، بهکارگیری نسلهای جدید پیگمنتهای ضدخوردگی برپایه فسفات بهعنوان راهکاری قابل اعتنا برای کاهش اختالف موجود بین سطح بازدارندگی ترکیبات سمی بر پایه کرومات و جایگزین سنتیشان )پیگمنت فسفات روی( بهشمار میرود. در این پژوهش، عالوهبر مطالعه نقش فسفات روی آلومینیوم بهعنوان پیگمنت ضدخوردگی نسل دوم برپایه فسفات در عملکرد حفاظتی پوشش اپوکسی- پلی آمید با استفاده از تکنیک نویز الکتروشیمیایی، تاثیر اصالح ساختار پیگمنت فسفات روی بر مقاومت پوشش در برابر جدایش کاتدی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در حضور پیگمنت اصالح شده، استحکام چسبندگی بیشتر و نرخ جدایش کاتدی کمتر پوشش، به کنترل pH بهصورت موضعی در ناحیه جدایش و رسوب الیهای محافظ برروی سطح ارتباط داده شد که این مساله توسط پارامترهای مستخرج از تکنیک طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی به اثبات رسید. اگرچه افزایش دما و پتانسیل کاتدی اعمالی به رشد بیشتر مناطق جدایش انجامید، اما پیگمنت فسفات روی آلومینیوم همچنان نقش موثرتری را در مقاوم نمودن پرایمر اپوکسی در برابر این پدیده مخرب ایفا نمود.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

ساخت پوششهای میکرو/نانو هوشمند خودترمیم شونده برپایه کپسولهای اوره فرمالدهید حاوی روغن تانگ

در مطالعه حاضر، دستهای از پوششهای هوشمند بر پایه میکرو/ نانو کپسولها، با هدف کاهش خوردگی در خطوط انتقال نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفته است. پوسته کپسولها از جنس اوره فرمالدهید و هسته آنها از جنس روغن تانگ بوده که به عنوان عامل ترمیم کننده عمل مینماید. در این تحقیق پارامترهای مؤثر بر عملکرد پوشش از قبیل نرخ همزدن در فرآیند کپسولسازی، اندازه کپسول و درصد استفاده از کپسول در ساختار پوشش بررسی و بهینهسازی شده است. بهعالوه سایر خواص پوشش از قبیل توانایی محافظت در برابر خوردگی و چسبندگی پوشش به زیر الیه به ترتیب توسط اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی و آزمون چسبندگی )Pull off( مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج میدهد که با ریزتر شدن کپسولها و به عبارتی استفاده از دورهای باالتر همزدن، مقاومت در برابر خوردگی و همچنین چسبندگی پوشش به زیر الیه بهبود مییابد. به عالوه استفاده از کپسول در ساختار، قابلیت محافظتکنندگی را به میزان قابل مالحظهای افزایش میدهد که از نتایج آزمونهای الکتروشیمیایی و جذب آب می توان به آن پی برد. بهترین درصد استفاده از کپسول برابر با 15% وزنی است که منجر به افزایش مقاومت پوشش در برابر خوردگی میشود.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا