خوردگی در زیر پوششهای آلی (ترجمه کتاب مک کافرتی)

رنگ و پوششهای آلی در زندگی روزمره ما جهت حفاظت سطوح فلزی به کار می روند،مثلا از رنگ در صنایع اتومبیل ،ریل، واگن،کشتی،پل،لوله های انتقال،کارخانجات صنعتی و سطوح خارجی تانکهای ذخیره استفاده میشود.این رنگها عمدتا شامل یک سری مواد افزودنی جهت بهبود کیفیت،ایجاد رنگهای متنوع و زیبایی محصول نهایی هستند. از جمله کاربردهای پوششهای آلی نیز میتوان به استفاده از آنها در صنایع الکترونیک و صفحه مدار جهت حفاظت آنها در برابر رطوبت،دی اکسید سولفور،دی اکسید کربن و آلودگی یونی از طریق اتمسفر اشاره نمود.
Read More

مقایسه مقاومت به خوردگی پوششهای نانوکامپوزیتی Ni-W-PCTFE با پوششهای Ni-W

درکار حاضر پوششهای نانوکامپوزیتی Ni-W-PCTFE به روش ترسیب الکتروشیمیایی از یک حمام تارتاراتی در حضور غلظتهای مختلفی از پلیکلروتری فلوئورواتیلن بر روی صفحات مس ترسیب داده شدند. اثر غلظت PCTFE بر روی مقاومت به خوردگی بررسی شد. مورفولوژی سطح و ترکیب پوششهای نانوکامپوزیتی با استفاده میکروسکوپ الکترونی روبشیو پراش انرژی اشعه ایکس  مطالعه شد. مقاومت به خوردگی پوششهای حاصل با استفاده از تکنیکهای پتانسیل مدار باز ، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و پالریزاسیون تافل در محلول 3.5%wt NaCl بررسی شد. نتایج این مطالعات نشان دهنده جابجایی قابل مالحظه پتانسیل خوردگی در جهت پتانسیلهای نجیبتر، کاهش در دانسیته جریان خوردگی و افزایش در مقاومت انتقال بار با مشارکت PCTFE در زمینه Ni-W است. 19686 Ω cm2 برای پوشش نانوکامپوزیتی حاصل از 5 × 10-8 A cm-2 و بیشترین مقاومت انتقال بار  بطوریکه کمترین جریان خوردگی  حمام حاوی 4 g/L PCTFE بدست آمد.

  دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

اثر تغییرات دما و پتانسیل اعمالی بر عملکرد پوشش اپوکسی حاوی پیگمنت ضدخوردگی نسل دوم برپایه فسفات

افزودن پیگمنتهای ضدخوردگی به فرمولاسیون پوششها یکی از روشهای موثر بر مقاومت آنها در برابر جدایش کاتدی به حساب میآید. در این راستا، بهکارگیری نسلهای جدید پیگمنتهای ضدخوردگی برپایه فسفات بهعنوان راهکاری قابل اعتنا برای کاهش اختالف موجود بین سطح بازدارندگی ترکیبات سمی بر پایه کرومات و جایگزین سنتیشان )پیگمنت فسفات روی( بهشمار میرود. در این پژوهش، عالوهبر مطالعه نقش فسفات روی آلومینیوم بهعنوان پیگمنت ضدخوردگی نسل دوم برپایه فسفات در عملکرد حفاظتی پوشش اپوکسی- پلی آمید با استفاده از تکنیک نویز الکتروشیمیایی، تاثیر اصالح ساختار پیگمنت فسفات روی بر مقاومت پوشش در برابر جدایش کاتدی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در حضور پیگمنت اصالح شده، استحکام چسبندگی بیشتر و نرخ جدایش کاتدی کمتر پوشش، به کنترل pH بهصورت موضعی در ناحیه جدایش و رسوب الیهای محافظ برروی سطح ارتباط داده شد که این مساله توسط پارامترهای مستخرج از تکنیک طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی به اثبات رسید. اگرچه افزایش دما و پتانسیل کاتدی اعمالی به رشد بیشتر مناطق جدایش انجامید، اما پیگمنت فسفات روی آلومینیوم همچنان نقش موثرتری را در مقاوم نمودن پرایمر اپوکسی در برابر این پدیده مخرب ایفا نمود.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

رفتار خوردگی و اثر پارامترهای حمام پوشش دهی بر نرخ نشست پوششهای آلیاژی سه تایی Ni-Co-P

پوششهای الکترولس نیکل-فسفر از دیرباز مقبولیت گستردهای در صنایع گوناگون داشتهاند. با گذشت زمان افزودن عنصر آلیاژی و تولید آلیاژهای سهتایی به منظور بهبود خواص پوششهای مذکور و انتخاب جزء سوم به نقش آن در کیفیت نهایی پوشش وابسته شده است. در این بین عنصر کبالت به دلیل ویژگیهایی ازجمله سختی، خواص مغناطیسی، مقاومت به خوردگی و سایش به عنوان عنصر اضافه شونده به پوششهای الکترولس Ni-P مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس در این تحقیق اعمال پوشش الکترولس سهتایی نیکل-کبالت-فسفر بر زیرالیه ی 400o به مدت یک ساعت انجام شد. به منظور فوالدی از جنس St37 هدف قرار گرفت. پس از اعمال پوششها سیکل عملیات حرارتی در C بررسی خواص، مورفولوژی و ترکیب شیمیایی این پوششها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی )SEM( مجهز به آنالیز عنصری)EDS ( تعیین شد. اثر پارامترهای حمام ازجمله pH، غلظت عامل کاهنده و درصد کبالت بر نرخ نشست پوششها نیز مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد که pH=9 مناسبترین مقدار pH بوده و افزایش غلظت عامل احیاکننده و کاهش غلظت کبالت منجر به افزایش نرخ نشست میشود. همچنین مقاومت به خوردگی این پوششها توسط آزمونهای پالریزاسیون و امپدانس اندازهگیری و اثر عنصر اضافه شوندهی Co در بهبود مقاومت به خوردگی پوششهای Ni-P تایید شد.

 دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

مقایسه مقاومت به خوردگی پوششهای نانوکامپوزیتی Ni-W-PCTFE با پوششهای Ni-W در محلول 3/5%NaCl

درکار حاضر پوششهای نانوکامپوزیتی Ni-W-PCTFE به روش ترسیب الکتروشیمیایی از یک حمام تارتاراتی در حضور غلظتهای مختلفی از پلیکلروتری فلوئورواتیلن بر روی صفحات مس ترسیب داده شدند. اثر غلظت PCTFE بر روی مقاومت به خوردگی بررسی شد. مورفولوژی سطح و ترکیب پوششهای نانوکامپوزیتی با استفاده میکروسکوپ الکترونی روبشی  و پراش انرژی اشعه ایکس مطالعه شد. مقاومت به خوردگی پوششهای حاصل با استفاده از تکنیکهای پتانسیل مدار باز )OCP(، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی  و پالریزاسیون تافل در محلول 3.5%wt NaCl بررسی شد. نتایج این مطالعات نشان دهنده جابجایی قابل مالحظه پتانسیل خوردگی در جهت پتانسیلهای نجیبتر، کاهش در دانسیته جریان خوردگی و افزایش در مقاومت انتقال بار با مشارکت PCTFE در زمینه Ni-W است.

 دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی مورفولوژی پوسته اکسیدی تشکیل شده بر روی آلیاژ Ni-11Fe-10Cu-6Al و مقاومت به خوردگی آن

یکی از مهمترین نقایص استخراج الکتروشیمیایی FFC-Cambridge، استفاده از آندهای گرافیتی و به تبع آن تولید گازهای گلخانهای CO/CO2 میباشد. استفاده از آندهای خنثی بهترین روش برای مقابله با این نقص به شمار میرود. در این راستا آندهای فلزی خنثی پایه نیکلی با ترکیب Ni-11Fe-10Cu-6Al در این فرآیند مورد استفاده و رفتار خوردگی آنها مورد مطالعه قرار گرفت. پس از انجام عملیات اکسیداسیون سطحی در دمای 1000ºC و به مدت 100 ساعت، مورفولوژی و ترکیب الیههای اکسیدی تشکیل شده بر روی این آندها به ترتیب با استفاده از تصاویر SEM و آنالیزهای EDS و XRD بررسی شد. مهمترین فازهای ایجاد شده در اثر اکسیداسیون سطحی عبارت بودند از: NiO ،NiFe2 و به دلیل مکانیزم تشکیل الیه اکسیدی در عملیات اکسیداسیون سطحی، این الیه )به خصوص O4 Al2، O3 FeAl2، O4 FeNi3 ، Al2( حاوی ترک بوده است. پس از اکسیداسیون، از دو آند اکسیدشده در مدت زمانهای 4 و 16 ساعت در راکتور FFC که در آن کاتد O3 در پتانسیل 1/6- ولت نسبت به الکترود مرجع گرافیت پالریزه شده است، استفاده شد. همچنین به منظور بررسی تأثیر پیش اکسیداسیون بر رفتار خوردگی این آلیاژ، از یک آند اکسید نشده نیز به مدت 16 ساعت استفاده شده و رفتار خوردگی تمامی آندها با استفاده از تصاویر SEM و آنالیز EDS مطالعه شد. نتایج به دست آمده از آندهای استفاده شده در راکتور FFC در زمانهای برابر نشان داد که آند اکسیدنشده در مقایسه با آند اکسیدشده از مقاومت در برابر خوردگی مناسبتری برخوردار بوده است.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی مقاومت به خوردگی و سایش پوشش سرامیکی آلومینا ایجاد شده با فرایند پلاسمای الکترولیتی

پوشش سرامیکی آلومینا بر روی فولاد ضدزنگ 316L به منظور بهبود ویژگی های سطحی و افزایش مقاومت به خوردگی کاشتنی های مورد استفاده در بدن با بکارگیری فرایند پوشش دهی پلاسمای الکترولیتی ایجاد شد. حمام الکترولیت شامل کربنات سدیم و نیترات آلومینیوم آماده و سپس نمونه ها با جریان مستقیم و ولتاژ بهینه 145 ولت پوشش داده شدند. ترکیب شیمیایی نمونه ها به وسیله ی آنالیز تفرق اشعه ی ایکس (XRD) و مورفولوژی سطح نمونه های پوشش داده شده به وسیله ی میکروسکوپ الکترونی روبشی مطالعه شد. خواص سایشی و سختی نمونه های پوشش داده شده و بدون پوشش در محلول رینگر بررسی شد نمونه های پوشش دار بهبود رفتار سایشی و سختی را نشان داد. رفتار خوردگی نمونه ها با اجرای آزمون های الکتروشیمیایی در محلول فیزیولوژیکی ارزیابی گردید تا تاثیر پوشش ها به عنوان عاملی برای افزایش مقاومت به خوردگی تعیین شود. نتایج آزمون های مکانیکی بهبود رفتار نمونه های با پوشش آلومینا را نسبت به نمونه بدون پوشش نشان می دهند. ریزساختار نشان می دهد که زمان بهینه پوشش دهی در ولتاژ 145 ولت و جریان 1.7 آمپر، 10 دقیقه می باشد. آنالیز XRD تشکیل فاز – Al2O3 را تایید می کند. مقاومت به خوردگی نمونه با پوشش آلومینا نسبت به نمونه بدون پوشش به دلیل کاهش جریان و مثبت شدن پتانسیل در آزمایش تافل افزایش یافته است.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و بررسی رفتار خوردگی پوشش های کروم-دی اکسید تیتانیم

در این تحقیق، نتایج طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و خواص خوردگی پوشش های نانوکامپوزیتی کروم- دی اکسید تیتانیم حاصل از روش آبکاری الکتریکی ارایه شده است. پوشش نانوکامپوزیتی Cr-TiO2 از طریق رسوب همزمان نانوذرات دی اکسید تیتانیم با اندازه میانگین ذرات nm 21 محصول شرکت Evonik با درجه خلوص 5/99 درصد و ساختار کریستالی آناتاز در زمینه کروم پوشش در طی مدت زمان فرایند آبکاری بدست آمد. میانگین اندازه ضخامت پوشش نانوکامپوزیتی بر روی زیر لایه ی فولادی کم کربن از جنس ورق St.37، ?m 30 بدست آمد. مورفولوژی سطح و ترکیب پوشش ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به دستگاه آنالیز EDX مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد که مورفولوژی سطح پوشش نانوکامپوزیتی Cr-TiO2 در مقایسه با پوشش کروم خالص، هموارتر و متراکم تر همراه با ریزترک های کمتری می باشد و نانو ذرات دی اکسید تیتانیم به صورت یکنواخت در زمینه کروم پوشش توزیع شده اند. رفتار الکتروشیمیایی پوشش ها در محلول های خورنده مشتمل بر 5/0 مولار NaCl، یک مولار NaOH و یک مولار HNO3 در دمای C?1±25 توسط روش پلاریزاسیون پتانسیوپویش و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفت.

Read More

بررسی تاثیر نوع جریان اعمالی، پارامترهای پالس و افزودن نانو ذرات TiO2 بر خواص خوردگی پوشش Ni-Fe

در این پژوهش آبکاری پالسی پوشش Ni-Fe انجام شد و تاثیر نوع جریان اعمالی، پارامترهای پالس و رسوب نانو ذرات TiO2 بر روی خواص خوردگی پوشش مورد بررسی قرار گرفت. بررسی مورفولوژی و ترکیب شیمیایی پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ انتشار میدانی صورت گرفت. خواص خوردگی پوشش توسط آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف امپدانس الکتروشیمیایی در محلول NaCl %5/3 بررسی شد. با تغییر نوع جریان اعمالی از مستقیم به پالس در دانسیته جریان میانگین برابر جریان خوردگی کاهش یافت. در پیک دانسیته جریان 20 میلی آمپر بر سانتی متر مربع و فرکانس 10 هرتز جریان خوردگی 3/0 میکرو آمپر بر سانتی متر مربع حاصل شد. با تغییر چرخه کار در فرکانس 10 هرتز و پیک دانسیته جریان 20 میلی آمپر بر سانتی متر مربع در چرخه کار %25 جریان خوردگی به 19/0 میکرو آمپر بر سانتی متر مربع رسید. در اثر رسوب At% 59/2 تیتانیا مقاومت به خوردگی پوشش Ni-Fe کاهش یافت و مقاومت فصل مشترک از 647 به 1845 اهم رسید.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

تاثیر افزودنی منگنز بر خواص ضدخوردگی، مورفولوژیکی و چسبندگی پوشش فسفاته در دمای محیط

در این تحقیق تاثیر افزودن یون منگنز (Mn)بر خواص ضدخوردگی، مورفولوژی و چسبندگی یک پوشش فسفاته (pH) دمای محیط مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور غلظت‌های مختلف از افزودنی منگنز به محلول فسفاته اضافه گردید. نمونه‌های فولاد آماده‌سازی شده، در دمای محیط، 1/3PH= و زمان 30 دقیقه فسفاته گردیدند. در ادامه، پوشش آلی بر پایه‌ی اپوکسی/پلی آمید بر روی نمونه‌های فسفاته شده اعمال گردید. خواص ضد خوردگی نمونه فسفاته شده (در محیط نمکی NaCl با درصد وزنی 5/3) توسط آزمون پتانسیواستات و اندازه گیری پتانسیل مدار بازو مورفولوژی و ریزساختار پوشش توسط آزمون پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفت. چسبندگی پوشش اپوکسی اعمال شده بر روی نمونه های فولاد فسفاته شده نیز توسط آزمون pull-off مورد ارزیابی قرار گرفت. بطورکلی نتایج نشان داد که استفاده از افزودنی منگنز (به‌خصوص در غلظت gr/lit 7) در ساختار پوشش فسفاته می‌تواند باعث بهبود خواص ضدخوردگی و کاهش جریان خوردگی نمونه‌ فولادی در مقایسه با نمونه‌ی فاقد افزودنی شود. هم‌چنین ساختار پوشش فسفاته‌ی ایجاد شده در حضور افزودنی منگنز، فشرده‌ترو با تخلخل کمتر نسبت به نمونه‌ی بدون افزودنی شده بود. افت چسبندگی پوشش اپوکسی برای نمونه‌ی حاوی افزودنی کم‌تر از نمونه‌ی فاقد افزودنی بود. بطورکلی افزودنی منگنز باعث بهبود خواص ضدخوردگی و کاهش افت چسبندگی پوشش فسفاته‌ی دمای محیط گردید.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا