بررسی رفتار اکسیداسیون پوشش الکترولس Ni-B در دمای 600C

در این تحقیق رفتار اکسیداسیون پوشش الکترولس Ni-B بر روی فوالد CK45 با استفاده از دستگاه TGA در دمای 600°C ارزیابی شد. نمونه ها بعد از فرایند آبکاری در دمای 400°C به مدت یک ساعت عملیات حرارتی شد. نرخ افزایش دما C/minو°5 مدت قرار گیری نمونه در دمای ایزوترم حدود 3 ساعت و گاز ورودی دستگاه اکسیژن انتخاب گردید. با توجه به داده های دستگاه و همچنین تصاویر SEM از سطح مقطع پوششها نشان داد که پوشش در زمان های حدود 9000 و 12000 ثانیه تحت تاثیر دما و اکسیداسیون دچار ترک شده و میزان و شیب تغیییرات وزن با شدت بیشتری تغییر کرده است. در نهایت میزان تغییرات وزن پس از آزمون 14/2mg بوده است و درصد کل اکسید شدن پوشش بعد از آزمون حدود 4% میباشد. به علت سختی باالی پوشش 1085،HV100، تنش داخلی زیاد باعث شکست قسمتهایی از فصل مشترک پوشش و زیرالیه شده است.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بهینه سازی روش ساخت و بررسی عملکرد حفاظتی پوشش نانوکامپوزیت اپوکسی در محیطهای خورنده

در این تحقیق، خواص حفاظت از خوردگی نانوکامپوزیتی که به وسیله دیسپرسیون بهینه ذرات نانوکلی در ماتریس اپوکسی ـ پلیآمید تهیه شده، مورد مطالعه قرار گرفت. چندین پارامتر مهم در روش تهیه و فرموالسیون، شامل روش اختالط، زمان اختالط و دما با روش آنالیزی تفرق اشعه ایکس)XRD(، طیف سنجی FTIR و میکروسکوپ الکترونی عبوری )TEM( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان میدهد، دیسپرسیون مناسب تهیه شده در دمای 60-50 °C با استفاده از روش اختالط التراسونیک در مدت 60 دقیقه بدست میآید. در نهایت مقاومت خوردگی نانوکامپوزیت با استفاده از نتایج آزمایشات الکتروشیمیائی امپدانس، آزمون های محیط خورنده مه نمکی و رطوبت اشباع 100% ارزیابی شد. نتایج آزمایشات خوردگی رابطه بین بهینهسازی فرموالسیون و روش دیسپرسیون مناسب بر خواص حفاظت از خوردگی فیلم نانوکامپوزیت رادر مدت 270 روز نشان میدهد

 دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

مروری بر پوششهای غنی از روی: مبانی، مکانیزم، روشهای ارزیابی و اصلاح عملکرد

مکانیزم عملکرد دو گانه پوششهای غنی از روی که عبارتست از ایجاد عملکرد حفاظت کاتدیک در ابتدای طول عمر و سپس ایجاد الیه اکسید روی و در نتیجه کاهش سرعت نفوذ عوامل خورنده به سطح زیرآیند، به تفصیل تشریح شده است. معیارهای ارزیابی عملکرد این پوششها نیز مورد بحث قرار گرفته و ارزیابی الکتروشیمیایی به عنوان یکی از مهمترین روشها که قادر به ارائه نتایج کمی است مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. در انتها نتایج تحقیقات صورت گرفته در خصوص اصالح عملکرد این پوششها که شامل دو ایدهی بهبود هدایت الکتریکی پوشش به منظور افزایش طول عمر حفاظت کاتدیک و بهبود خواص سد کنندگی به منظور جلوگیری از نفوذ عوامل خورنده و کاهش سرعت مصرف پودر روی فلزی میباشد ارائه شده است.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی رفتار خوردگی و مورفولوژی الیه نازک نانوکامپوزیت Zn-SiC تولید شده تحت جریان پالسی

پوشش های نانوکامپوزیتی Zn-SiC به روش رسوب دهی الکتریکی جریان پالسی از یک حمام پایه سولفاتی تهیه شدند. در این روش، پارامترهای فرکانس و چرخه کاری مورد بررسی قرار گرفتند. خواص مورفولوژی این پوشش ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و خواص خوردگی آن ها توسط آزمون پالریزاسیون پتانسیودینامیک در محلول 1M NaCl مورد بررسی قرار گرفت. در بخش بررسی اثر فرکانس، مشاهده شد که با افزایش فرکانس از 10 تا 100 هرتز ، درصد حجمی ذرات رسوب کرده در داخل پوشش ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. با افزایش چرخه کاری از 10 تا 75% ، ابتدا تا 50% ، درصد ذرات رسوبی افزایش و سپس کاهش پیدا می کند. همچنین با افزایش دانسیته جریان بیشینه، یک مقدار بیشینه از درصد نانوذرات وارد شده به درون پوشش در محدوده مورد بررسی مشاهده می شود. این تغییرات تابع شرایط زمان روشنی و خاموشی در جریان پالس است.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

اثر تغییرات دما و پتانسیل اعمالی بر عملکرد پوشش اپوکسی حاوی پیگمنت ضدخوردگی نسل دوم برپایه فسفات

افزودن پیگمنتهای ضدخوردگی به فرمولاسیون پوششها یکی از روشهای موثر بر مقاومت آنها در برابر جدایش کاتدی به حساب میآید. در این راستا، بهکارگیری نسلهای جدید پیگمنتهای ضدخوردگی برپایه فسفات بهعنوان راهکاری قابل اعتنا برای کاهش اختالف موجود بین سطح بازدارندگی ترکیبات سمی بر پایه کرومات و جایگزین سنتیشان )پیگمنت فسفات روی( بهشمار میرود. در این پژوهش، عالوهبر مطالعه نقش فسفات روی آلومینیوم بهعنوان پیگمنت ضدخوردگی نسل دوم برپایه فسفات در عملکرد حفاظتی پوشش اپوکسی- پلی آمید با استفاده از تکنیک نویز الکتروشیمیایی، تاثیر اصالح ساختار پیگمنت فسفات روی بر مقاومت پوشش در برابر جدایش کاتدی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در حضور پیگمنت اصالح شده، استحکام چسبندگی بیشتر و نرخ جدایش کاتدی کمتر پوشش، به کنترل pH بهصورت موضعی در ناحیه جدایش و رسوب الیهای محافظ برروی سطح ارتباط داده شد که این مساله توسط پارامترهای مستخرج از تکنیک طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی به اثبات رسید. اگرچه افزایش دما و پتانسیل کاتدی اعمالی به رشد بیشتر مناطق جدایش انجامید، اما پیگمنت فسفات روی آلومینیوم همچنان نقش موثرتری را در مقاوم نمودن پرایمر اپوکسی در برابر این پدیده مخرب ایفا نمود.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی اثر نانوذرات آلومینا روی مقاومت به خوردگی پوشش‌هایNi-W، توسط رسوبدهی الکتروشیمیایی

پوشش‌های آلیاژی Ni-W، پوشش‌های جدیدی هستند که می‌توانند به عنوان جایگزینی ایمن برای پوشش‌های کروم سخت به کار روند. برای بهبود خواص خوردگی این پوشش، پوشش‌های نانوکریستالی و آمورف Ni-Wحاوی نانوذرات Al2O3 از طریق روش رسوبدهی با جریان مستقیم از سه حمام مختلف رسوبدهی شدند. میکروسکوپ الکترونی عبوری،آنالیز EDS و روش پراش اشعه Xبرای شناسایی پوشش‌هابه‌کاربرده شد، و از آزمایش‌های طیف‌نگاری امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون الکتروشیمیایی برای ارزیابی رفتار خوردگی پوشش‌های کامپوزیتی استفاده شد. به این مطلب پی برده شد که نانوذرات می‌توانند با زمینه Ni-W همرسوب شوند؛ هرچند میزان نانوذرات محبوس شده به ترکیب شیمیایی حمام بستگی دارد. علاوه بر این، نانوذرات می‌توانند سبب ایجاد پوششی فشرده‌تر و با عیوب کمتر شوند. اندازه‌گیری‌های الکتروشیمیایی نشان دادند که نانوذرات توانایی بهبود مقاومت به خوردگی پوشش‌های Ni-W را دارند، با این حال، سطح بهبود یافتن بستگی به ساختار پوشش‌ها دارد که خود متاثر از ترکیب شیمیایی حمام است.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی اثر غلظت یون کلرید در رفتار خوردگی پوشش سیلانی بر روی زیر لایه مسی

در این تحقیق به بررسی اثر غلظت یون کلرید بر میزان راندمان حفاظت از خوردگی پوشش سیلانی متشکل از دو ترکیب تترا اتیل اورتو سیلیکات (TEOS) و تری مرکاپتوپروپیل (تری‎متوکسی‎سیلان) (MPTMS) بر زیرلایه مسی پرداخته شد. محلول سیلان با حل کردن عامل‌های سیلانی در مخلوط الکل و آب مقطر آماده و پوشش به روش غوطه وری بر روی زیرلایه‌های مسی اعمال شد. آزمون طیف‌سنج مادون‌قرمز تبدیل فوریه نشان داد که این پوشش به‌خوبی با سطح مس پیوند برقرار کرده و پوشش تشکیل شده است. خصوصیت های حفاظتی نمونه‌های مس بدون پوشش و پوشش دار با استفاده از آزمون های پلاریزاسیون تافل و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بررسی شد. پوشش سیلانی اثر بازدارندگی عالی بر خوردگی و پایداری مس در آب حاوی غلظت های مختلف یون کلرید (Cl?) نشان داد. به‌علاوه، مطالعه ریزساختار سطح به‌وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که ذرات ورقه ای سیلیکا بر روی مس توزیع شده و اندازه ذرات مابینnm250-75 است.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بهینه سازی روش ساخت و بررسی عملکرد حفاظتی پوشش نانوکامپوزیت اپوکسی در محیط‌های خورنده

در این تحقیق، خواص حفاظت از خوردگی نانوکامپوزیتی که به وسیله دیسپرسیون بهینه ذرات نانوکلی در ماتریس اپوکسیـ پلی‌آمید تهیه شده، مورد مطالعه قرار گرفت. چندین پارامتر مهم در روش تهیه و فرمولاسیون، شامل روش اختلاط، زمان اختلاط و دما با روش‌ آنالیزی تفرق اشعه ایکس(XRD)، طیف سنجی FTIR و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می‌دهد، دیسپرسیون مناسب تهیه شده در دمای °C 50-60 با استفاده از روش اختلاط التراسونیک در مدت 60 دقیقه بدست می‌آید. در نهایت مقاومت خوردگی نانوکامپوزیت با استفاده از نتایج آزمایشات الکتروشیمیایی امپدانس، آزمون های محیط خورنده مه نمکی و رطوبت اشباع 100% ارزیابی شد. نتایج آزمایشات خوردگی رابطه بین بهینه‌سازی فرمولاسیون و روش دیسپرسیون مناسب بر خواص حفاظت از خوردگی فیلم نانوکامپوزیت رادر مدت 270 روز نشان می‌دهد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

اثر چرخه کار و فرکانس جریان پالسی بر خواص پوشش های نانوکامپوزیتی نیکل- کاربیدسیلسیم

پوششهای کامپوزیتی Ni-SiC کاربرد گسترده ای در صنعت (ابزارآلات ضدسایش، پوششهای مقاوم به خوردگی، پوششهای کشتی ها و بویلرهاو …) داشته و به دلیل دارا بودن خواصی نظیر مقاومت به سایش و مقاومت به خوردگی بالا و خواص تریبولوژی خاص، مورد توجه محققان هستند. در این پژوهش پوشش کامپوزیتی نیکل- کاربید سیلسیم توسط جریان پالسی با استفاده از الکترود دیسک چرخان ایجاد شد. درصد ذرات موجود در پوشش با تغییر فرکانس و چرخه کار در فرکانس 10 هرتز و چرخه کار 80 درصد به بیشترین مقدار خود رسید. تحت این شرایط پوششی با 2/16 درصد حجمی از نانو ذرات سیلسیم کاربید با ابعاد 50 نانومتر حاصل شد.کمترین زبری در فرکانس 100 هرتز در چرخه کار 50 درصد برابر 38/0 میکرومتر حاصل گردید. در پوشش های حاصل با افزایش درصد حجمی ذرات موجود در پوشش دانسیته جریان خوردگی از 09/7 میکروآمپر بر سانتی مترمربع در حالت پوشش نیکل خالص به 015/0 میکروآمپر بر سانتی مترمربع در حالت کامپوزیتی حاوی 8/7 درصد حجمی ذرات SiC می رسد و مقاومت الکتروشیمیایی پوشش از 1029 اهم به 7232 اهم می رسد. مورفولوژی پوشش ها به صورت گل کلمی شکل و یا ترکیبی از هرم و حالت گلم کلمی شکل حاصل شد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

ترسیب الکتروشیمیایی پوششهای نانوکامپوزیتی Ni-Mo-PCTFE و بررسی مقاومت خوردگی آنها در محلول ۳/۵% NaCl

پوششهای کامپوزیتی Co-W-PCTFE به صورت آبکاری از یک حمام تارتاراتی در غلظتهای مختلفی از PCTFE بر روی صفحات مس ترسیب داده شدند. اثر غلظت پلی کلرو تری فلوئور اتیلن PCTFE) بر روی. مقاومت به خوردگی پوششهای کامپوزیتی حاصل با استفاده از تکنیک های پتانسیل مدار با ز OCP) طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی EIS) و پلاریزاسیون تافل در محلول NaCl 3.5% بررسی شد . نتایج این مطالعات نشان داد که پوششهای کامپوزیتی حاصل در مقایسه با پوششهای Co-W از مقاومت به خوردگی بهتری برخوردارند. با افزایش غلظت PCTFE در حمام آبکاری مقاومت به خوردگی پوشش های کامپوزیتی افزایش می یابد به طوری که بیشترین مقاومت به خوردگی برای پوشش کامپوزیتی حاصل از حمام حاوی PCTFE g/L 20 بدست آمد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا