post

الکتروشیمی خوردگی و آزمون های الکتروشیمیایی

در این فایل مبانی و کاربرد الکتروشیمی در خوردگی به صورت پاورپوینت آموزش داده شده است. همچنین مبانی و کاربرد برخی از آزمون های الکتروشیمیایی خوردگی همچون آزمون پلاریزاسیون، آزمون امپدانس و آزمون نویز مورد بررسی قرار گرفته است. این فایل پاورپوینت در 46 اسلاید می باشد. فهرست مطالب مطرح شده در این فایل عبارتست از:

بررسی واکنش های الکتروشیمیایی و تشریح پیل گالوانیک

بررسی ترمودینامیک و سینتیک واکنش های الکتروشیمیایی

تشریح انواع پلاریزاسیون

بررسی تئوری پتانسیل مخلوط

معرفی آزمون های الکتروشیمیایی خوردگی

مبانی و روش تحلیل آزمون پلاریزاسیون

مبانی و روش تحلیل آزمون امپدانس الکتروشیمیایی

مبانی و روش تحلیل آزمون نویز الکتروشیمیایی

جهت خرید این فایل با ایمیل مدیر وبسایت تماس گرفته و یا از قسمت زیر اقدام فرمایید.

ممکن است در پرداخت آنلاین با خطا مواجه شوید. چنانچه امکان پرداخت آنلاین فراهم نشد می توانید با ارسال پیام به شماره 09132050479 برای خرید این مطلب اقدام نمایید.

تذکر: هرگونه انتشار این مطلب در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد

دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته خوردگی و حفاظت از مواد و همچنین کسانی که پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، کتاب، ترجمه ی مقاله یا هر مطلب قابل فروش دیگر مرتبط با موضوع خوردگی دارند می توانند جهت فروش فایل های خود از قسمت ارتباط با ما با مدیریت وبسایت تخصصی خوردگیتماس حاصل فرمایند.

دانلود نرم افزار EC-lab

نرم افزار EC-lab جدیدترین و کاربردی ترین نرم افزار جهت انجام تحلیل بر روی داده های حاصل از آزمون EIS می باشد. این نرم افزار را می توانید از لینک زیر خریداری نمایید.

ممکن است در پرداخت آنلاین با خطا مواجه شوید. چنانچه امکان پرداخت آنلاین فراهم نشد می توانید با ارسال پیام به شماره 09132050479 برای خرید این مطلب اقدام نمایید.

تذکر: هرگونه انتشار این مطلب در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد

دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته خوردگی و حفاظت از مواد و همچنین کسانی که پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، کتاب، ترجمه ی مقاله یا هر مطلب قابل فروش دیگر مرتبط با موضوع خوردگی دارند می توانند جهت فروش فایل های خود از قسمت ارتباط با ما با مدیریت وبسایت تخصصی خوردگیتماس حاصل فرمایند.

پاورپوینت: روش تحلیل آزمون نویز الکتروشیمیایی

در این فایل روش تحلیل آزمون نویز الکتروشیمیایی در حد مقالات ISI به صورت پاورپوینت آموزش داده شده است. جهت خرید این فایل با ایمیل مدیر وبسایت تماس گرفته و یا از قسمت زیر اقدام فرمایید.

ممکن است در پرداخت آنلاین با خطا مواجه شوید. چنانچه امکان پرداخت آنلاین فراهم نشد می توانید با ارسال پیام به شماره 09132050479 برای خرید این مطلب اقدام نمایید.

تذکر: هرگونه انتشار این مطلب در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد

دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته خوردگی و حفاظت از مواد و همچنین کسانی که پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، کتاب، ترجمه ی مقاله یا هر مطلب قابل فروش دیگر مرتبط با موضوع خوردگی دارند می توانند جهت فروش فایل های خود از قسمت ارتباط با ما با مدیریت وبسایت تخصصی خوردگیتماس حاصل فرمایند.

بررسی خوردگی حفره ای آلیاژ برنز آلومینیم نیکل دار با استفاده از تکنیک نویز الکتروشیمیایی

رفتارخوردگی آلیاژ برنز آلومینیم نیکل دار )NAB( در محلول آبی 3/5%NaCl در غیاب و در حضور آنیون سولفید با استفاده از تکنیک نویز الکتروشیمیایی و به کمک چیدمان رایج آزمون های نویز بررسی شد. داده های نویز الکتروشیمیایی دردمای محیط و به مدت7 روز ثبت و در دو حوزه زمان و فرکانس تحلیل شدند. همچنین، شاخص موضعی و مقاومت نویز به صورت تابعی از زمان در محلول حاوی 50 ppm و 100 ppm یون سولفید رسم شدند. مورفولوژی تخریب سطح نیز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به طیف نگاری تفرق انرژی )SEM-EDS( مطالعه شد. شاخص موضعی بعد از حذف شیب مقدار ثابت یک شد بنابراین نمی تواند پارامتر دقیقی برای تعیین نوع خوردگی باشد. افزایش و کاهش شیب منحنی های دانسیته توان طیفی پتانسیل نشان دهنده شکست و ترمیم فیلم پسیو روی سطح آلیاژ می باشد. در اثر اضافه کردن 50 ppm یون سولفید شیب منحنی های دانسیته توان طیفی به طور منظم افزایش یافته و به مقدار خوردگی حفره ای نزدیک شد.افزایش کم مقاومت نویز و هم چنین مقدار شیب منحنی های دانسیته توان طیفی در غلظت 100 ppm پس از 7 روز غوطه وری، بیانگر تشکیل فیلم متخلخل سولفیدی می باشد. مشاهدات نشان داد آلیاژ مذکور در محلول حاوی 50 ppm یون سولفید دچار پارگی های سطحی در فیلم محافظ می شود و در غلظت 100 ppm یون سولفید، فیلم سولفیدی متخلخل تشکیل می شود.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

مقایسه نتایج تحلیل نویز الکتروشیمیایی بدست آمده ازروش تبدیل فوریه سریع و موجک

تبدیل فوریه سریعFFT) مبنای تحلیل های فرکانسی نویز الکتروشیمیایی است . محدودیت های این روش موجب تلاش برای بدست آوردن ر اه های ساده تر و کارآمد تری برای تفکیک وقایع الکتروشیمیایی شده است . تحقیق حاضر بر روی سیستم فولادنرم غوطه ور درم حیط دارای یون های Cl − و HCO-3 انجام ش د. آزمون نویز الکتروشیمیایی تا زمان 20 ساعت در بازه های نمونه برداری مختلف، انجام ش ده است . نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد روش FFT قادر به شناسایی حالت خوردگی است ونتایج بدست آمده از آن برای حالات کلی ترقابل استفاده است . اما نتایج بدست آمده از تحلیل موجک Wavelet) الگوهای اجزاء رفتاری آنها را نیز نشان داده است در سیستمی با م کانیزم ممانعت کنندگی HCO -3 مقاومت بدست آمده از تحلیل موجک را می توان برای بررسی وقایع به خوبی استفاده کرد . تغییرات مقدارمقاومت فرکانس حدی پایین در منحنی های مقاومت طیفی نویزدر سیستم حاضربا نتایج مقاومت نویز الکتروشیمیایی بدست آمده از آنالیز موجک همخوانی دارد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی و اندازه گیری نویز الکتروشیمیایی روی فولاد زنگ نزن

یون کلرید به عنوان یک عامل خورنده در محلولهای آبی شناخته شده است که می توند جذب محلهای ناقص روی سطوح فلزی مانند عیوب، ناخالصی ها و ذرات فاز ثانویه شود. این فرایند جذب می تواند ترکیب شیمیایی و خواص فیلم پسیو مانند هدایت الکتریکی را تغییر دهد و در نتیجه اثر حفاظتی فیلم پسیو کم شده و در بعضی مناطق که فلز در معرض الکترولیت قرار دارد شکسته و فلز تحت واکنش آندی خورده شده و حفره بوجود می آید. در این تحقیق طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) و اندازه گیری نویز الکتروشیمیایی (ENA) روی دو فولاد زنگ نزن آستنیتی 304و 316 در محلول NaCl3.5% انجام شد. مقاومت پلاریزاسیون Rp و مقاومت نویز Rn برای هر دو نوع فولاد زنگ نزن آستنیتی در محلول آزمایش با استفاده از امپدانس و نویز الکتروشیمیایی بررسی شد و توافق خوبی بین طیف نویز و طیف امپدانس مشاهده شد. داده های نویز الکتروشیمیایی در حوزه زمان تجزیه و تحلیل شدند و پارامترهای اماری مانند مقاومت نویز Rn و چولگی (skewness) و کشیدگی ( kurtosis) و اندیس موضعی (LI) برای نوسانات پتانیسل و جریان محاسبه شد و مشخص شد که مقاومت نویز به بازه ای که اندازه گیری نویز الکتروشیمیایی در ان انجام می شود بستگی دارد و مقاومت نویز بدست امده در این تحقیق بسیار کوچکتر از مقاومت پلاریزاسیون بود.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا