post

پاورپوینت: مبانی، کاربردها و روش تحلیل آزمون موت-شاتکی

 • در کنار روشهای الکتروشیمیایی مانند طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) و طیف سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس (XPS)، روش موت – شاتکی می تواند اطلاعات مفیدی را درباره رفتار نیمه هادی لایه های رویین ارایه دهد. این روش ما را قادر می سازد تا خواصی نیمه هادی لایه ها را مانند نوع نیمه هادی (نوع-n و یا نوع – P) و همچنین چگالی عیوب، که بسیار به ساختار و ترکیب شیمیایی لایه حساسی است، را تعیین کنیم. همچنین یکی از مهمترین مزیتهای این روش، استفاده از آن به صورت درجا است که باعث می شود تا تغییرات مختلف به وجود آمده در خواص الکترونی لایه های رویین به طور کامل ثبت شود. براي رفتار نوع-n ،شيب به طور معکوس با چگالي دهنده هاي الکترون  متناسب است. براي رفتار نوع-p ،شيب به طور معکــوس با چگالـــي گيــرنــده هـــاي الــکتـــرون متناسب است.
 • در فایل زیر در قالب پاورپوینت به طور کامل به بررسی اصول، مبانی و کاربردهای آزمون موت-شاتکی (mott-schottky) پرداخته شده است. سر فصل عناوین ذکر شده در این فایل عبارتند از:
 • *فصل مشترک و لایه دوگانه
 • *لایه دوگانه الکتریکی
 • *خازن های لایه دوگانه
 • *بررسی لایه بار فضایی
 • *ظرفیت خازنی لایه بار فضایی
 • *تعیین ظرفیت خازنی لایه بار فضایی (لایه انباشته)
 • *تعیین ظرفیت خازنی لایه بار فضایی (لایه تخلیه)
 • *تعیین ظرفیت خازنی لایه بار فضایی (لایه وارون)
 • *تعیین ظرفیت خازنی لایه بار فضایی (لایه عمیقا تخلیه شده)
 • *معادلات موت-شاتکی
 • *آزمون موت-شاتکی
 • *منحنی های موت-شاتکی
 • *تجزیه و تحلیل منحنی های موت-شاتکی
 • *تحقیقات بر روی رفتار الکترونی لایه های رویین
 • *نتیجه گیری
 • جهت خرید این فایل با ایمیل مدیر وبسایت تماس گرفته و یا از قسمت زیر اقدام فرمایید.
  ممکن است در پرداخت آنلاین با خطا مواجه شوید. چنانچه امکان پرداخت آنلاین فراهم نشد می توانید با ارسال پیام به شماره 09132050479 برای خرید این مطلب اقدام نمایید.
 • برای دانلود  تنظیمات نرم افزار نوا (NOVA) جهت استخراج داده های موت شاتکی و تحلیل داده های آن اینجا کلیک نمایید.

 • تذکر: هرگونه انتشار این مطلب در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد

خوردگی اتصالات آلیاژهای آلومینیوم 5050 و 6082 به فولاد زنگ نزن 304 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

در این مقاله ورق هایی از جنس آلیاژهای آلومینیوم 5050 و 6082 با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به فولاد زنگ نزن 304 متصل شد. از سه منطقه ناحیه مرکزی خط جوش، ناحیه متاثر از جوش و فلز پایه در هر دو طرف خط جوش نمونه برداری شد و رفتار خوردگی این مناطق در محلول 5/3 % NaClو با روش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین دانسیته جریان خوردگی مربوط به ناحیه مرکزی خط جوش در محل اتصال دو صفحه می باشد. در ورق های آلومینیوم، ناحیه متاثر از جوش مقاوت به خوردگی کمتری نسبت به فلز پایه نشان داد با این حال مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن 304 در همه نواحی حفظ شد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

اثر لایه نیکل اولیه آبکاری شده روی آلومینایزینگ فولاد زنگ نزن 316 و رفتار اکسیداسیون دمای بالای آن

در این تحقیق آلیاژسازی سطحی آلومینیوم بر روی فوالد زنگ نزن 316 با استفاده از آبکاری الکتریکی نیکل و سپس فرایند آلومینایزینگ اکتیویته باال به صورت تک مرحلهای انجام شده است. با انجام آلومینایزینگ بر روی فولاد زنگ نزن بدون نیکل آبکاری شده پوشش شامل زمینه β-(Fe, Ni)Al همراه به رسوبات )β-FeAl+α-(Fe, Cr است. در نمونههای با ضخامت نیکل اولیه 10 و 20 میکرون پوشش شامل الیههای β-NiAl و β-(Fe, Ni)Al است. برای نمونهی با ضخامت نیکل اولیه 50 و 100 میکرون پوشش متشکل از سه الیه شامل β-NiAl، الیه 15 Ni3 و الیه نیکل باقی مانده است. مطالعه رفتار اکسیداسیون نمونهها نشان داده است که در مورد نمونههای با ضخامت اولیه نیکل 10 میکرونی Al و 20 میکرون رفتار اکسیداسیون به صورت سهمی و در نمونههای با ضخامت باالتر نیکل اکسیداسیون به صورت سینتیک زیر سهمی میباشد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

مقایسه استعداد به خوردگی بین دانه ای فولاد های ضد زنگ 304 و 321 تحت تاثیر پارامترهای مختلف محیطی

در این تحقیق درجه حساسیت به خوردگی بین دانه ای به وسیله روش DLEPR در فوالدهای حساس شده 304 و 321 در سرعت های متفاوت حرکت محلول، غلظت های متفاوت از NaCl موجود در محلول،pH های مختلف اسیدی ودر محلول اکسیژن دار و محلول بدون اکسیژن تعیین شده است. افزایش غلظت نمک طعام در محلول باعث افزایش استعداد به خوردگی بین دانه ای فوالدهای 304 و 321 وافزایش در جریان آندی و جریان برگشتی می شود. با خارج کردن اکسیژن حل شده در محلول دارای نمک طعام، درجه حساسیت به خوردگی بین دانه ای هر دو فوالد کاهش می یابد. در نبود اکسیژن جریان های آندی و کاتدی هر دو کاهش می یابند و کاهش جریان آندی در فوالد 304 قابل توجه تر می باشد. در فوالد 304 با افزایش سرعت حرکت محلول نمک دار، ابتدا در سرعت کم استعداد به خوردگی بین دانه ای کاهش می یابد و با افزایش سرعت حرکت، درجه حساسیت به خوردگی بار دیگر افزایش می یابد. در فوالد 321، با افزایش سرعت خوردگی، درجه حساسیت به خوردگی بین دانه ای کم می شود. با افزایش غلظت اسید سولفوریک در محلول نمک دار و کاهش pH افزایش جریان های آندی و برگشتی مشاهده شده است و مقاومت به خوردگی بین دانه ای برای فوالد 321 کاهش و برای فوالد 304 ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی رفتار الکتروشیمیایی دو فولاد آستنیتی کروم- منگنزدار با روش موت- شاتکی و امپدانس الکتروشیمیایی

در این تحقیق، دو فولاد آستنیتی کروم- منگنزدار- )بدون نیکل( توسط کوره ذوب القایی تحت خلا تولید شد. سپس ورقهایی از آن به ضخامت 10 میلیمتر با عملیاتهای نورد گرم متوالی حاصل شد. رفتار الکتروشیمیایی دو فولاد آستنیتی کروم- منگنزدار در محلول 0/1 موالر اسید سولفوریک، توسط آزمونهای پتانسیل مدار باز، پالریزاسیون پتانسیودینامیک، طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی و موت- شاتکی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که پتانسیل مدار باز دو فوالد آستنیتی کروم- منگنزدار با گذشت زمان بهسمت مقادیر مثبت انتقال می‌یابد. همچنین منحنیهای پالریزاسیون پتانسیودینامیک نشان دادند که دو فولاد آستنیتی کروم- منگنزدار رفتار رویین قابل قبولی را ارائه میدهند. آزمونهای موت- شاتکی آشکار ساخت که رفتار نیمههادی الیه رویین دو فوالد آستنیتی کروم- منگنزدار از نوع -n و نوع -p میباشد. همچنین آزمونهای موت- شاتکی نشان داد که چگالی دهندههای الکترونی در محدوده 1021 بر سانتیمتر مکعب قرار دارد

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی تاثیر عملیات سطحی پاسیواسیون روی مقاومت به خوردگی فولاد زنگ-نزن 420 در محیط NaCl5/3% ساکن

در این پژوهش تاثیر سه روش پاسیواسیون شیمیایی، الکتروشیمیایی و الکتروشیمیایی – شیمیایی روی رفتار خوردگی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی نوع 420 در محیط NaCl5/3% ساکن با استفاده از تکنیک های طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی(EIS) و پلاریزاسیون دینامیکی و آنالیز کروم و آهن محلول پاسیواسیون با روش ICP، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که امپدانس سطح نمونه به نسبت آهن به کروم حل شده در محلول پاسیواسیون، ضخامت لایه های داخلی و خارجی فیلم پاسیو و میزان همگنی این لایه ها وابسته است. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از روش الکتروشیمیایی – شیمیایی بهترین عملکرد را به لحاظ افزایش مقاومت به خوردگی ایجاد می کند و لایه پاسیو تشکیل شده به دو روش شیمیایی و الکتروشیمیایی نیز عملکردی تقریباً مشابه داشته اند. همچنین نتایج حاکیست که فیلم پاسیو تشکیل شده با هر سه روش فوق دارای مقاومت به خوردگی بالایی نسبت به فیلم پاسیو تشکیل شده به صورت طبیعی(تشکیل شده در هوای مرطوب) بودند.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

تعیین درجه حساس شدن فولاد ضدزنگ AISI613 با استفاده از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی

از عمده مشکلات فولادهای ضد زنگ حساس شدگی در حین فرایند تولید یا شرایط کاری میباشد و از اهمیت خاصی برخوردار است به منظور ایجاد درجات مختلفی از حساس شدگی عملیات حرارتی حساس شدگی به مدت 24 ساعت در محدوده 500-800 درجه سانتیگراد صورت گرفت.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا