دانلود نرم افزار EC-lab

نرم افزار EC-lab جدیدترین و کاربردی ترین نرم افزار جهت انجام تحلیل بر روی داده های حاصل از آزمون EIS می باشد. این نرم افزار را می توانید از لینک زیر خریداری نمایید.

ممکن است در پرداخت آنلاین با خطا مواجه شوید. چنانچه امکان پرداخت آنلاین فراهم نشد می توانید با ارسال پیام به شماره 09132050479 برای خرید این مطلب اقدام نمایید.

تذکر: هرگونه انتشار این مطلب در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد

دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته خوردگی و حفاظت از مواد و همچنین کسانی که پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، کتاب، ترجمه ی مقاله یا هر مطلب قابل فروش دیگر مرتبط با موضوع خوردگی دارند می توانند جهت فروش فایل های خود از قسمت ارتباط با ما با مدیریت وبسایت تخصصی خوردگیتماس حاصل فرمایند.

دانلود نرم افزار corrview

نرم افزار corrview نرم افزاری بسیار کاربردی جهت انجام تحلیل بر روی داده های حاصل از آزمون پلاریزاسیون می باشد. این نرم افزار را می توانید از لینک زیر خریداری نمایید.

ممکن است در پرداخت آنلاین با خطا مواجه شوید. چنانچه امکان پرداخت آنلاین فراهم نشد می توانید با ارسال پیام به شماره 09132050479 برای خرید این مطلب اقدام نمایید.


تذکر: هرگونه انتشار این مطلب در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد

دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم رشته خوردگی و حفاظت از مواد و همچنین کسانی که پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، کتاب، ترجمه ی مقاله یا هر مطلب قابل فروش دیگر مرتبط با موضوع خوردگی دارند می توانند جهت فروش فایل های خود از قسمت ارتباط با ما با مدیریت وبسایت تخصصی خوردگیتماس حاصل فرمایند.

خوردگی اتصالات آلیاژهای آلومینیوم 5050 و 6082 به فولاد زنگ نزن 304 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

در این مقاله ورق هایی از جنس آلیاژهای آلومینیوم 5050 و 6082 با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به فولاد زنگ نزن 304 متصل شد. از سه منطقه ناحیه مرکزی خط جوش، ناحیه متاثر از جوش و فلز پایه در هر دو طرف خط جوش نمونه برداری شد و رفتار خوردگی این مناطق در محلول 5/3 % NaClو با روش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین دانسیته جریان خوردگی مربوط به ناحیه مرکزی خط جوش در محل اتصال دو صفحه می باشد. در ورق های آلومینیوم، ناحیه متاثر از جوش مقاوت به خوردگی کمتری نسبت به فلز پایه نشان داد با این حال مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن 304 در همه نواحی حفظ شد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی اثر غلظت ممانعت کننده بنزو تریازول بر روی رفتار خوردگی پوشش نانو ساختار هیبریدی پایه آلومینا

در این تحقیق پوشش خود ترمیم کننده پایه آلومینایی حاوی درصدهای مختلف عامل خود ترمیم کننده بنزوتریازول همانند 1/8 درصد، 3/6 درصد و 5/4 درصد بوسیله فرایند سل ژل و روش غوطهوری بر روی زیر الیه آلومینیوم 2024 اعمال شده، سپس خواص فازی، ساختاری و مورفولوژی، رفتار خوردگی پوشش در محلول 3/5 درصد NaCl و خواص نانو مکانیکی پوشش، به ترتیب بوسیله GIXRD، FESEM، روشهای الکتروشیمیایی همانند پالریزاسیون تافلی مطابق استاندارد ASTM G59 و امپدانس الکتروشیمیایی و همچنین آزمایشهای نانو دندانه گذاری و نانو خراش ارزیابی شده است. نتایج نشان دهنده همگنی، یکنواختی پوشش و بهبود مقاومت به خوردگی آلومینیوم بوسیله خروج ممانعت کننده های بنزو تریازول از نانو مخازنها و سپس جلوگیری از ایجاد و رشد ترک و همچنین ایجاد ترکیبی با سختی و انعطاف پذیری مناسب، در غلظت بهینه 3/6 درصد بنزوتریازول است.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی عملکرد سایشی و رفتار خوردگی پوشش های نانوکامپوزیتی کروم ـ دی اکسیدتیتانیم

در این تحقیق، پوشش های نانوکامپوزیتی کروم- دی اکسید تیتانیم اکسید تیتانیم توسط روش آبکاری الکتریکی بر روی زیر الیه ی فوالدی کم کربن از جنس ورق St.37 ایجاد گردید. پوشش نانوکامپوزیتی کروم – دی اکسیدتیتانیم از طریق رسوب همزمان نانوذرات دی اکسید تیتانیم با اندازه میانگین ذرات 21 nm محصول شرکت Evonik با درجه خلوص 99/5 درصد و ساختار کریستالی آناتاس در زمینه کروم پوشش در طی مدت زمان فرایند آبکاری بدست آمد. میانگین اندازه ضخامت پوشش نانوکامپوزیتی بر روی زیر الیه ی فوالدی کم کربن از جنس ورق 30 μm0،St.37 بدست آمد. تاثیر غلظت نانوذرات دی اکسید تیتانیم در حمام آبکاری، چگالی جریان و سرعت همزدن بر روی ترکیب شیمیایی پوشش های نانوکامپوزیتی کروم-دی اکسید تیتانیم مورد بررسی قرار گرفت. مورفولوژی سطح و ترکیب پوشش ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM مورد مطالعه قرار گرفت. رفتار سایشی پوشش نانوکامپوزیتی کروم- دی اکسید تیتانیم و کروم خالص توسط دستگاه سایش سنج پین بر دیسک و سطح سائیده شده پوشش ها، با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی HNO3 مورد بررسی قرار گرفت. رفتار الکتروشیمیایی پوشش ها در محلول های خورنده مشتمل بر 0/5 موالر 1 ،NaCl موالر NaOH و 1 موالر در دمای 25 ±1˚C توسط روش پالریزاسیون پتانسیوپویش مورد مطالعه قرار گرفت.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی رفتار خوردگی و مورفولوژی الیه نازک نانوکامپوزیت Zn-SiC تولید شده تحت جریان پالسی

پوشش های نانوکامپوزیتی Zn-SiC به روش رسوب دهی الکتریکی جریان پالسی از یک حمام پایه سولفاتی تهیه شدند. در این روش، پارامترهای فرکانس و چرخه کاری مورد بررسی قرار گرفتند. خواص مورفولوژی این پوشش ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و خواص خوردگی آن ها توسط آزمون پالریزاسیون پتانسیودینامیک در محلول 1M NaCl مورد بررسی قرار گرفت. در بخش بررسی اثر فرکانس، مشاهده شد که با افزایش فرکانس از 10 تا 100 هرتز ، درصد حجمی ذرات رسوب کرده در داخل پوشش ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. با افزایش چرخه کاری از 10 تا 75% ، ابتدا تا 50% ، درصد ذرات رسوبی افزایش و سپس کاهش پیدا می کند. همچنین با افزایش دانسیته جریان بیشینه، یک مقدار بیشینه از درصد نانوذرات وارد شده به درون پوشش در محدوده مورد بررسی مشاهده می شود. این تغییرات تابع شرایط زمان روشنی و خاموشی در جریان پالس است.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

رفتار خوردگی و اثر پارامترهای حمام پوشش دهی بر نرخ نشست پوشش های آلیاژی سه تایی Ni-Co-P

پوششهای الکترولس نیکل-فسفر از دیرباز مقبولیت گستردهای در صنایع گوناگون داشتهاند. با گذشت زمان افزودن عنصر آلیاژی و تولید آلیاژهای سهتایی به منظور بهبود خواص پوششهای مذکور و انتخاب جزء سوم به نقش آن در کیفیت نهایی پوشش وابسته شده است. در این بین عنصر کبالت به دلیل ویژگیهایی ازجمله سختی، خواص مغناطیسی، مقاومت به خوردگی و سایش به عنوان عنصر اضافه شونده به پوششهای الکترولس Ni-P مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس در این تحقیق اعمال پوشش الکترولس سه تایی نیکل-کبالت-فسفر بر زیرالیه ی 400o به مدت یک ساعت انجام شد. به منظور فوالدی از جنس St37 هدف قرار گرفت. پس از اعمال پوششها سیکل عملیات حرارتی در C بررسی خواص، مورفولوژی و ترکیب شیمیایی این پوششها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به آنالیز عنصری تعیین شد. اثر پارامترهای حمام ازجمله pH، غلظت عامل کاهنده و درصد کبالت بر نرخ نشست پوششها نیز مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد که pH=9 مناسبترین مقدار pH بوده و افزایش غلظت عامل احیاکننده و کاهش غلظت کبالت منجر به افزایش نرخ نشست میشود. همچنین مقاومت به خوردگی این پوششها توسط آزمونهای پالریزاسیون و امپدانس اندازهگیری و اثر عنصر اضافه شوندهی Co در بهبود مقاومت به خوردگی پوششهای Ni-P تایید شد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی تأثیر عوامل متالورژیکی بر رفتار خوردگی آلیاژ زیرکونیم ـ نیوبیم

در تحقیق حاضر، به بررسی تأثیر عوامل متالورژیکی بر رفتار خوردگی آلیاژ Zr-Nb، در محیط سدیم کلرید 3/5% در دمای 60˚C پرداخته شد. برای بررسی ریزساختار آلیاژ بعد از فرایندهای مختلف از میکروسکوپهای نوری و الکترونی روبشی استفاده شد. رفتار خوردگی آلیاژ مذکور به کمک طیفنگاری امپدانس الکتروشیمیائی )EIS( و پالریزاسیون پتانسیودینامیک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که افزودن عنصر آلیاژ نیوبیم منجر به افزایش سختی آلیاژ شد و مقاومت به پالریزاسیون آن را تقریبا 15 برابر افزایش داد. در حالی که افزایش استحکام در اثر ریز شدن دانهها به کمک فرایندهای شکل دهی تأثیر معکوسی بر رفتار خوردگی آلیاژ گذاشت. بدین گونه که مقاومت به خوردگی آن را 7 برابر کاهش داد. با توجه به نتایج میتوان بیان کرد که برای دست یابی به آلیاژی با استحکام باال و مقاومت به خوردگی مناسب باید شرایط بهینهای را اتخاذ کرد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا


بررسی تاثیر عملیات سطحی پاسیواسیون روی مقاومت به خوردگی فولاد زنگ-نزن 420 در محیط NaCl5/3% ساکن

در این پژوهش تاثیر سه روش پاسیواسیون شیمیایی، الکتروشیمیایی و الکتروشیمیایی – شیمیایی روی رفتار خوردگی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی نوع 420 در محیط NaCl5/3% ساکن با استفاده از تکنیک های طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی(EIS) و پلاریزاسیون دینامیکی و آنالیز کروم و آهن محلول پاسیواسیون با روش ICP، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که امپدانس سطح نمونه به نسبت آهن به کروم حل شده در محلول پاسیواسیون، ضخامت لایه های داخلی و خارجی فیلم پاسیو و میزان همگنی این لایه ها وابسته است. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از روش الکتروشیمیایی – شیمیایی بهترین عملکرد را به لحاظ افزایش مقاومت به خوردگی ایجاد می کند و لایه پاسیو تشکیل شده به دو روش شیمیایی و الکتروشیمیایی نیز عملکردی تقریباً مشابه داشته اند. همچنین نتایج حاکیست که فیلم پاسیو تشکیل شده با هر سه روش فوق دارای مقاومت به خوردگی بالایی نسبت به فیلم پاسیو تشکیل شده به صورت طبیعی(تشکیل شده در هوای مرطوب) بودند.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

مطالعه رفتار خوردگی آلیاژ عملیات حرارتی شده برنز آلومینیوم نیکل و اثر ریزساختار

اثر میکروساختار آلیاژ برنز آلومینیوم نیکل روی فعل و انفعاالت سطح و رفتار خوردگی آن در محلول 3.5%NaCl با استفاده از آزمون های الکتروشیمیایی با جریان متناوب و جریان مستقیم انجام شده است. آلیاژ در سیکل های متفاوتی به پیشنهاد صنعت شامل کوئینچ: سرد کردن در آب، نرماله: سرد کردن در هوا و پیرسازی: حرارت دادن مجدد به نمونه ها، عملیات حرارتی شدند. میکروساختار نمونه ها γ2 )یا δ( در نمونه با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که افزایش فاز ‘β و کاهش فاز کوئینچ شده منجر به افزایش مقاومت به خوردگی و کاهش فعالیت سطح شده است. دلیل آن تشکیل الیه محافظ از اکسیدها و هیدروکسی کلرید ها با چسبندگی عالی، ضخامت باال و تخلخل مناسب که در آزمون های امپدانس خود را بهتر نشان می دهند و هم چنین کاهش مکان های تشکیل خوردگی انتخابی نیز از موارد دیگر است.امپدانس در پتانسیل خوردگی نشان داد که با افزایش زمان غوطه وری و تشکیل الیه محافظ ضخیم به این افزایش مقاومت به خوردگی کمک شده است. نمونه E که حاصل از عملیات حرارتی کوئینچ است دارای بهترین مقاومت به خوردگی است. علت آن تشکیل الیه ضخیم در زمان های غوطه وری طولانی و هم چنین تشکیل الیه دوم با ضخامت و زبری خوب که مزید بر علت شده و مقاومت به خوردگی بسیار مناسبی را فراهم می کند. در واقع با توجه به فعالیت باالی سطح نمونه E در لحظات اولیه می توان بیان کرد که سطح، یک نوع رفتار حفاظت آندی را در زمان های طوالنی تر دارد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا