اثر بازدارندگی عصاره برگ وسمه بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در محلول اسید کلریدریک 1 مولار

رفتار بازدارندگی عصاره برگ گیاه وسمه روی فولاد کربنی در محلول 1 مولار اسید کلریدریک بوسیله روش‌های پلاریزاسیون تافل، طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی و طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق اثر غلظت بازدارنده‌ و دمای محلول مورد ارزیابی گرفت. مطالعات الکتروشیمیایی نشان داد این ماده به عنوان یک بازدارنده‌ مختلط با جذب روی سطح فلز و مسدود کردن نقاط فعال باعث کاهش فرآیند آندی و کاتدی می‌شود. جذب عصاره برگ وسمه روی فولاد از ایزوترم جذب لانگمیر تبعیت کرده و با کمک این ایزوترم پارامترهای ترمودینامیکی جذب محاسبه شدند. این مقادیر بیانگر جذب خودبخودی و گرماده این ماده بصورت ترکیبی از جذب فیزیکی و شیمیایی روی سطح است. حداکثر راندمان بازدارندگی برابر با 2/90% در اسید کلریدریک 1 مولار و در دمای ?C 25 بدست آمد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی الکتروشیمیایی میزان تزریق ممانعت‌کننده WS 86-1 بر خوردگی فولاد کربنی API 5L Gr.B

در این تحقیق، رفتار خوردگی فولاد کربنی API 5L Gr.B و میزان تزریق ممانعت‌کننده WS 86-1 در سامانه لوله کشی مجتمع دریایی نوروز بررسی شد. برای این منظور پس از غوطه وری نمونه ها در پتانسیل مدار باز به مدت زمان 30 دقیقه، آزمون های پلاریزاسیون تافل و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی انجام شدند. منحنی های پلاریزاسیون تافل نشان داد که کم ترین مقدار چگالی جریان خوردگی با افزودن مقدار ppm 40 از ممانعت‌کننده به دست می آید. نتایج آزمون های طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی آشکار ساخت که بیش ترین مقدار مقاومت پلاریزاسیون با افزودن مقدار ppm 40 از ممانعت‌کننده به دست می آید که تایید کننده نتایج آزمون های پلاریزاسیون تافل است. هم چنین نتایج آزمون های طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی آشکار ساخت که بهترین مدار معادل دارای دو ثابت زمانی است. ثابت زمانی اول مربوط به فرکانس های بالا، به فرایند انتقال بار مرتبط است که در آن مقاومت انتقال بار (R1) با المان فاز ثابت لایه دوگانه الکتریکی (Q1) موازی شده است. در حالی که ثابت زمانی دوم مربوط به فرکانس های کم، به فرایند جذب سطحی مرتبط است و در آن مقاومت لایه سطحی جذب شده (R2) با المان فاز ثابت لایه سطحی جذب شده (Q2) موازی شده است.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

اثر پیریدین ویدیدپتاسیم به عنوان بازدارنده خوردگی فولاد در اسید کلرئیدریک یک مولار

در این تحقیق میزان بازدارندگی پیریدین به تنهایی و مخلوطی از پیریدین و یدیدپتاسیم روی فولاد در اسید کلرئیدریک یک مولار با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی (پتانسیودینامیک، AC امپدانس و روش غوطه وری) بدست آورده شد. نتایج نشان دادند که اضافه شدن پیریدین به اسید کلرئیدریک یک مولار باعث کاهش جریان خوردگی فولاد شده است و افزایش غلظت پیریدین باعث افزایش درصد بازدارندگی آن شده است. با اضافه کردن یدیدپتاسیم به پیریدین باعث افزایش بیشتر بازدارندگی نسبت به پیریدین تنها، شده است. نتایج منحنیهای ناکوئیست (AC امپدانس) نشان می دهد که اضافه شدن پیریدین باعث افزایش مقاومت انتقال بار و کاهش ظرفیت لایه دوگانه (Cdl) شده است و همچنین اضافه کرئن 0.01 درصد یدیدپتاسیم باعث افزایش درصد بازدارندگی پیریدین شده است. این مخلوط ممانعت کننده مناسبی برای فولاد در اسید کلرئیدریک یک مولار می باشد. همچنین جذب پیریدین و مخلوط یدیدپتاسیم و پیریدین بر روی سطح از جذب ایزوترم لانگمیر پیروی می کنند.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

روش نوین کنترل خوردگی سیستم های آبی با استفاده از بازدارنده های طبیعی

استفاده از بازدارنده های طبیعی به منظور کنترل خوردگی فلزات و آلیاژهایی که در تماس با محیط خورنده هستند، حرکت اصلاحی مناسب می باشد. این گونه ممانعت کننده ها غیرسمی و سازگار با محیط زیست هستند. در این مقاله سه محصول طبیعی، که میتوانند به عنوان ممانعت کننده خوردگی فولاد کربنی در محیط ابی باشند، معرفی می گردند. و همچنین بازده آنها با روش پلاریزاسیون محاسبه شده است. در ابتدا عسل طبیعی مورد ازمایش قرار گرفته شده نتایج نشان میدهد که بازدارندگی خوبی در محیط آزمایش نشان میدهد. همچنین با افزایش غلظت ممانعت کننده، بازده آن افزایش می یابد عمل بازدارندگی عسل به علت جذب مولکول های آن برروی سطح فلز می باشد. همچنین عصاره برگ حنا عملکرد بسیار خوبی را به عنوان بازدارنده خوردگی فولاد در محیط آبی نشان میدهد. بازده این ممانعت کننده نیز مانند عسل با افزایش غلظت، افزایش می یابد. عصاره شیرین بیان نیز به عنوان بازدارنده خوردگی مورد آزمایش قرار گرفته است مشخص گردید که این عصاره بازدارندگی بسیار مناسبی برای فولاد در آب می باشد بازده ممانعت کننده مانند دو مورد قبل با افزایش غلظت افزایش می یابد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

اثر سدیم هگزامتافسفات بر خوردگی فولاد کربنی در آب برج‌های خنک کننده

در این تحقیق به بررسی اثر بازدارندگی سدیم هگزا متا فسفات و یون روی (Zn) و همچنین مخلوط این دو ماده بر رفتار خوردگی آلیاژ کربن استیل در آب برج خنک کننده پرداخته شد. نمونه آب مورد استفاده از یکی از برج های خنک کننده پژوهشگاه صنعت نفت تهیه شده و مورد آنالیز قرار گرفت. اثر کلی بازدارندگی سدیم هگزا متا فسفات و یون روی در غلظت های مختلف و در دمای 25 درجه سانتیگراد و همچنین در pH تقریبا ثابت برابر 5/8 ، به روش‌ امپدانس الکتروشیمیایی و همچنین روش کاهش وزن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جهت بررسی کارایی بازدارنده در دمای بالا آزمایش های براورد مقدار خوردگی در دمای 45 درجه سانتیگراد ( حداکثر دمای آب برج ها) هم مورد بررسی قرار گرفت و در هر مورد درصد محافظت از خوردگی گزارش شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که سدیم هگزا متا فسفات در غلظت ppm20 بالاترین قدرت بازدارندگی را دارد ولی در مقادیر بالاتر عملکرد آن ضعیف می شود. همچنین افزایش یونهای روی به محلول آبی حاوی سدیم هگزا متا فسفات موجب بهبود کارایی آن شد. در غلظت ppm 20 از سدیم هگزا متا فسفات وppm 4 از یون روی بهترین عملکرد بدست آمد. مخلوط بهینه بازدارنده در دمای بالا با وجود کاهش کارایی نسبت به دمای پایین، عملکرد قابل قبولی ارائه داد.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا

بررسی تجربی و شبیه سازی بازدارندگی کمپلکس شیف باز کبالت و لیگاند متناظرآن در محیط اسیدی

در این مقاله به بررسی بازدارندگی کمپلکس شیف بیسBis(N-(2-2aminoethylamino)ethanol) -2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde) cobalt(III) chloride روی فولاد نرم در محیط اسید کلریدریک 5/0 مولار پرداخته شده است. از روش پلاریزاسیون برای ارزیابی راندمان خوردگی و از محاسبات کوانتومی برای ارزیابی مقدار پایداری کمپلکس بالا استفاده شده است. محاسبات کوانتومی پایداری بیش تر کمپلکس بالا را نسبت به ایزومرش و نیز اثر بازدارندگی بیش تر کمپلکس را نسبت به لیگاند آن به تنهایی نشان می‌دهد. از طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز بمنظور تایید فیلم حفاظتی و هم‌چنین، تاثیر هم نیروزایی یون‌ها روی فولاد استفاده شده است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نیز بمنظور تایید بازدارندگی بکار گرفته شده است.

دانلود فایل pdf این مقاله از اینجا